26 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 1 juli debatteert u met staatssecretaris Knops over digitalisering. Vanuit de VNG vragen wij u aandacht voor twee onderwerpen: Ontwerpbesluit Digitale Overheid: uitvoeringstoetsen op alle AMvB’s zijn noodzakelijk. Programma Machtigen: gemeenten zijn teleurgesteld over de opgelopen vertraging.
25 februari 2020
Brief aan parlement
De VNG heeft de volgende antwoorden op de door u in uw uitnodiging geformuleerde vragen.
Overig
Digitale veiligheid staat steeds hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst. De VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt via 10 actielijnen handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk. De VNG ondersteunt hiermee gemeenten bij de beveiliging van hun informatiesystemen en de gegevens over inwoners en ondernemers. De hoofdonderwerpen zijn: bewustwording, governance, risicogericht handelen en...
13 november 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In week 47 (18-21 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35300 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Ondermijning Een effectieve aanpak vraagt om een integrale aanpak op preventie en repressie. Het doel moet zijn dat we aan de voorkant van...
Overig
Van Aa en Hunze tot Zwolle: Twee jaar in gesprek over gemeentelijke informatieveiligheid
Factsheet
Privacy en gegevensverwerking is een actueel thema binnen gemeenten. Ook bij het realiseren van oplossingen als er sprake is van een zorg- én veiligheidsvraagstuk, blijken gemeenten op dit terrein knelpunten te ervaren. In deze factsheet gaan we achtereenvolgens in op de grondhouding ten aanzien van privacy en gegevensdeling en de...