22 december 2022
Overige brief
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid bracht het rapport 'Kwetsbaar door Software' uit naar aanleiding van het beveiligingslek in het softwarepakket Citrix tijdens de jaarwisseling 2019/2020. Het lek leidde bij een groot aantal organisaties, waaronder gemeenten, tot verstoring van de dienstverlening. De VNG heeft een inhoudelijke reactie op het rapport gegeven...
8 december 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders digitale zaken, Op donderdag 15 december debatteert u over de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS). Een belangrijk product van het kabinet waarmee voor de komende jaren wordt geschetst hoe om te gaan met de enorme impact van digitale (on)veiligheid op onze samenleving.
Position paper
Op maandag 14 november vindt het wetgevingsoverleg digitalisering plaats. Namens de provincies, gemeenten en waterschappen geven wij u graag enkele punten mee voor dit overleg. De decentrale overheden zien digitalisering als een belangrijke interbestuurlijke opgave en sluiten zich aan bij de centrale rol voor publieke waarden daarin. Het is belangrijk...
28 oktober 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, Op dinsdag 2 november debatteert u over de bescherming van persoonsgegevens en digitale grondrechten. Net als in de fysieke wereld moeten ook in de digitale wereld de grondrechten van inwoners centraal staan. De vraag of een digitale toepassing aansluit of botst met publieke waarden, wordt vaak...
8 september 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders digitale zaken, Op woensdag 14 september debatteert u over online veiligheid en cybersecurity. U weet dat dit onderwerp bij gemeenten hoog op de bestuurlijke agenda staat. Enerzijds omdat gemeenten in hun rol als hoeder van de openbare orde en veiligheid in actie komen bij incidenten, anderzijds om het...