Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. De ambities lopen uiteen van een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering (denk aan het (maatschappelijk) vastgoed of de gemeentelijke voertuigen) tot het opnemen van CO2-reductie in de gemeentelijke inkoop via aanbestedingen. Veruit de meeste gemeenten zijn druk aan de slag hun ambities te vertalen naar beleid en uitvoering. 

De VNG ondersteunt gemeenten hierbij met het Programma CO2-beprijzing. Voor 2019 zet het programma in op drie projecten, gerelateerd aan CO2-beprijzing en inkoop. 

Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder

Dit project ondersteunt actief gemeenten die eind 2019 gecertificeerd willen zijn voor de CO2-Prestatieladder. Gemeenten die hieraan meedoen, versnellen hun ambities voor CO2-reductie omdat direct duidelijk wordt waar de grootste winst in reductie te behalen valt. Leer van de ervaringen van andere gemeenten en doe mee in 2020.

Project CO2-beprijzing en grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Het project CO2-beprijzing en GWW richt zich op de gemeentelijke GWW-praktijk. Waarom? Uit de CO2-footprints van waterschappen, provincies, het mnisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS) blijkt dat voor hen de meeste winst te behalen is bij de grond-, weg- en waterbouw. De kans is aanzienlijk dat gemeenten op dit terrein ook veel winst kunnen behalen.  

Nieuws

Project pilots CO2-beprijzing

De VNG heeft het Klimaatverbond gevraagd de methodieken te onderzoeken die gemeenten gebruiken voor CO2-reductie en te onderzoeken waar nog methodieken ontbreken. Het Klimaatverbond start pilots met gemeenten (geen GWW) en maakt gebruik van de kennis opgedaan bij soortgelijke pilots voor provincies. Het Klimaatverbond neemt zelf contact op met gemeenten die hiervoor in aanmerking komen. 

Agenda

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Programma CO2-beprijzing: CO2@vng.nl

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen