Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2020

Met een enquête die de VNG in het najaar van 2020 onder haar leden heeft uitgezet, wilden we achterhalen of CO2-reductie wordt meegenomen in beleidsplannen en in de uitvoering daarvan. Hieruit bleek dat slechts een derde van de respondenten een nulmeting heeft gedaan van de CO2-footprint en dat gemeenten nog maar weinig bekend zijn met tools die ze kunnen inzetten voor CO-reductie. Om aan het Klimaatakkoord te kunnen voldoen, is het verstandig om specifieke doelen te stellen om CO2-uitstoot te verminderen. De VNG ondersteunt gemeenten met het programma CO2-reductie door gemeenten. Meer weten? Mail naar co2@vng.nl.