Passend onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden om afspraken te maken over begeleiding. De regionale samenwerkingsverbanden stemmen het ondersteuningsplan voor hun scholen af met betrokken gemeenten. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het afstemmen van het jeugdplan met het samenwerkingsverband. Dit gebeurt in het verplichte ‘op overeenstemming gericht overleg’.

Werkagenda Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Gemeenten en onderwijssamenwerkingsverbanden zijn beide verantwoordelijk voor hulp aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Via de Werkagenda onderwijs-Jeugdhulp bieden PO-Raad, VO-raad, OCW, VWS en VNG ondersteuning aan om de onderlinge samenwerking tussen scholen, gemeenten en ouders te versterken. Maak hier gebruik van!

Ondersteuningsprogramma Regionaal Onderwijsbeleid

Dit is een gezamenlijk programma van Rijk, gemeenten en onderwijsorganisaties voor een betere aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt. Gemeenten en onderwijs kunnen inzetten op doorgaande onderwijsloopbanen en verbindingen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo, schooluitval en jeugdwerkloosheid. De VNG steunt initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers.

Wetsvoorstellen

Bekostiging van passend onderwijs

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Instemmingsvereiste ouders individuele begeleiding leerlingen

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad