Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Gemeenten en provincies werken samen in omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren.

Modelverordening kwaliteit VTH

Modelverordening van de VNG en het IPO over de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.

Juridische routekaart Omgevingswet

Het omgevingsrecht gaat verder dan de Omgevingswet. Zo heeft het omgevingsplan gevolgen voor veel bestaande gemeentelijke verordeningen. In de Juridische Routekaart vindt u daar alles over. Wat speelt er? Waar kunt u een bijdrage leveren? Wat is zinnig om nu al te doen?