Het rijk moet verantwoordelijkheid houden voor de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dat schrijven de VNG en IPO aan de Kamer in de aanloop naar het commissiedebat over het spoor op 15 december.

Huidige situatie

Gemeenten kunnen in de Regeling Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen voor elk spoortraject opzoeken wat de benodigde risicoruimte voor het spoorvervoer is. En het rijk heeft in het Basisnet de taak om ervoor te zorgen dat het spoortransport zich binnen de vastgelegde risicoruimte afspeelt. 

Moeilijker om veiligheid te waarborgen

Met de Omgevingswet gaat de Regeling Basisnet mogelijk ingrijpend veranderen. Daardoor wordt het moeilijker om de veiligheid voor de omgeving bij vervoer over het spoor te waarborgen. Dat betekent onder meer: 

  • Gemeenten krijgen geen informatie meer over de in de toekomst verwachte risico’s langs het spoor. Ze moeten dan bij woningbouwplannen anticiperen op risico’s die ze niet kennen. 
  • De verantwoordelijkheid van het rijk om de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen op een bepaald traject te beperken tot de afgesproken waarden verdwijnt. 

Rijk moet verantwoordelijkheid blijven nemen

Gemeenten en provincies vinden dit niet toelaatbaar en willen dat het rijk zijn verantwoordelijkheid blijft nemen bij de beheersing van de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. We vragen daarom dat het rijk het volgende garandeert:

  • Stel voldoende informatie beschikbaar aan gemeenten, zodat zij een goede risicoafweging kunnen maken
  • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied vervoerd worden en plan ook nieuwe infrastructuur voor spoorgoederenvervoer
  • Maak beleid waarbij gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk via buisleidingen of per schip vervoerd worden of waardoor het aantrekkelijk wordt om gebruik te maken van andere routes
  • Stel grenzen aan de mate waarin het spoortransport een risico mag vormen, ook voor de kans op een ramp, en grijp in als die risico’s door de groei van het transport te groot worden
  • Blijf de Kamer informeren over (dreigende) te grote risico's op het Basisnet Spoor

Meer informatie

Inbreng van VNG en IPO voor commissiedebat spoor (pdf, 153 kB)