Gemeenten en provincies werken samen in omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren. 

Ons standpunt

De toename van de complexiteit van de leefomgeving en de komst van de Omgevingswet vragen om meer aandacht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Gemeenten en provincies werken samen met de omgevingsdiensten om het VTH-stelsel te verbeteren en vernieuwen. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Kwaliteit VTH

1470 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 maart 2022 om 14:59

Modelverordening kwaliteit VTH

De VNG en het IPO hebben samen een modelverordening gemaakt over de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.

Terugkijken: kick-off netwerkbijeenkomst opdrachtgever/opdrachtnemer

Op 23 maart 2022 vond de kickoff netwerkbijeenkomst opdrachtgever / opdrachtnemer plaats. Daar stond het goede gesprek tussen opdrachtgever (gemeente en provincie) en opdrachtnemer (omgevingsdienst) centraal. Tijdens deze sessie is de – altijd dynamische, soms weerbarstige – verstandhouding tussen beide partijen vanuit verschillende perspectieven behandeld.

Publicaties & Brieven