Een goed functionerend VTH-stelsel is een gezamenlijke opgave met maatschappelijk belang. Naast de benodigde expertise over wet- en regelgeving en processen is de kennis over de lokale situatie net zo belangrijk. De VNG wil de verbeterslag van het VTH-stelsel samen met alle betrokken partners oppakken: provincies, omgevingsdiensten en het rijk.

De focus moet liggen op het verstevigen van het stelsel en zich toespitsen op de hele keten, dus niet alleen op omgevingsdiensten. Om dit te laten slagen zijn resultaatgerichte acties nodig die in samenhang en bij voorkeur in een gezamenlijke interbestuurlijke taskforce worden opgepakt. 

De VNG heeft een 8-puntenverbeterplan opgesteld: 

  1. Een interbestuurlijke taskforce oprichten die zich bezighoudt met het maken van samenwerkingsafspraken en een programma om de basis op orde te brengen, verbeteringen te implementeren en nieuwe wetgevingen te laten werken
  2. Een kennisnetwerk opzetten van bestuurders en directeuren
  3. Een landelijke netwerk-, kennis- en data-infrastructuur ontwikkelen en beheren die regionaal vertaalbaar is
  4. Een bruikbaar toezicht- en handhavingssysteem ontwikkelen en beheren, zodat overheden kunnen samenwerken en gegevens kunnen uitwisselen
  5. Het bestaande instrumentarium zoals ketentoezicht, publiek-privaat toezicht en relatie straf- en bestuursrecht, verbeteren
  6. Collegiale toetsing en visitaties van omgevingsdiensten en landelijke standaarden 
  7. Een tweejaarlijkse benchmarking van gegevens, voor inzicht in efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit
  8. Een model-normsystematiek financiering uitvoering VTH (en implementatie nieuwe wetgeving), processen, ICT enzovoort ontwikkelen en beheren