Nieuws
25 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: het belang van een goed functionerende omgevingsdienst De bestuurlijke betrokkenheid bij - en het urgentiebesef voor - een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers neemt toe. Ontwikkelingen rondom stikstof, PFAS en de situatie bij Tata Steel maar ook het beoordelen van...
omgevingswet
8 december 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders spoor van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, Op 15 december vergadert uw commissie met de staatssecretaris van IenW over het spoor. Voor het debat over het spoor dat op 9 juni plaats vond, schreven het IPO en de VNG een gezamenlijk position paper over de zorgen met...
Overzichtsfoto met een trein die tussen kantoorgebouwen door rijdt
Rapport
In het project ‘Decentrale benadering ZZS’ hebben de VNG, IPO, Omgevingsdienst NL, VNO-NCW en RIVM onderzocht wat de ZZS-situatie/problematiek op decentraal niveau is. Op basis van deze kennis kan antwoord worden gegeven op de vraag hoe de decentrale overheden als bevoegd gezag de ZZS-problematiek zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen...
Schilder op een steiger schildert een dakkapel
6 september 2022
Brief aan parlement
Dinsdag 13 september vindt het Commissiedebat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) plaats. Namens de gezamenlijke provincies en gemeenten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.
Rijtjeshuizen aan het water en een brug
27 mei 2022
Brief aan parlement
Op 9 juni vergadert uw Kamer met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS. Vanuit de gemeenten en provincies geven wij graag de volgende punten en zorgen mee voor het debat.
Treinstation
7 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu, Op 9 maart debatteert u over toezicht en handhaving, met op de agenda onder andere het rapport van de commissie-Van Aartsen. Gemeenten geven u hiervoor een aantal punten mee.
bouwen