Nieuws
In het gemeentelijk domein leven al geruime tijd zorgen over de financieringsvorm van het VTH-apparaat - grotendeels door leges. De trend is, zeker met de komst van de Omgevingswet en Wkb, naar minder vergunningplicht en verschuiving van VTH-taken. De VNG en Vereniging BWT zijn een onderzoek hiernaar gestart.
Het CCV heeft nieuwe inspectieschema's voor brandbeveiliging gepubliceerd. Aan de hand van de CCV-inspectieschema’s vindt periodiek inspectie plaats van gebouwen en brandveiligheidsinstallaties. De nieuwe schema's gaan in op 1 juli 2024.
Sinds kort loopt een campagne die erop wijst dat alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels en gaskachels. Zelf klussen of een bedrijf inhuren zonder certificaat mag niet meer. Gemeenten kunnen hierover klachten of signalen krijgen.
Vanaf 18 september 2023 is het eindresultaat van de Vergunningcheck binnen het Omgevingsloket meer gericht op de acties die u als gebruiker te doen heeft, dan op de vraag of een vergunning nodig is.
Het Interbestuurlijk Programma versterking van het VTH-stelsel geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel. Met deze ledenbrief informeren we u over de voorgenomen besluitvorming.
Het rijk moet verantwoordelijkheid houden voor de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dat schrijven de VNG en IPO aan de Kamer in de aanloop naar het commissiedebat over het spoor op 15 december.
Gezien de urgentie bij inwoners en ondernemers om te besparen op de energierekening onderschrijft de VNG het doel van de regeling lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Wel hebben we verbetervoorstellen om het programma beter te laten aansluiten bij de lokale praktijk.
De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO), de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, is vastgesteld. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De LHSO heeft betrekking op deze wet en de daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de LHS.
Een van de onderdelen van het Omgevingsloket is de Vergunningcheck. Initiatiefnemers kunnen hier controleren of ze een idee op een bepaalde locatie mogen uitvoeren volgens de Omgevingswet. Het Serviceteam Rijk maakt de toepasbare regels voor de vergunningchecks voor rijksregels.
De Raad van State zet met zijn uitspraak een streep door de bouwvrijstelling. Er komt geen algehele bouwstop, maar er moet wel per project onderzoek worden gedaan naar mogelijke gevolgen van de stikstofuitstoot tijdens de bouwactiviteit. Bouwprojecten kunnen door dit verplichte onderzoek vertraging oplopen.