Het Interbestuurlijk Programma versterking van het VTH-stelsel geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel. Met deze ledenbrief informeren we u over de voorgenomen besluitvorming. 

Aanleiding: het belang van een goed functionerende omgevingsdienst

Ontwikkelingen rondom stikstof, PFAS en de situatie bij Tata Steel maar ook het beoordelen van omgevingsvergunningen voor windmolens, bedrijven en gebouwen vragen om een deskundige aanpak. Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een belangrijke schakel bij het adviseren over en het beoordelen van ontwikkelingen in onze leefomgeving.

Gemeenten hebben als eigenaar en opdrachtgever een groot belang bij een goed functionerende omgevingsdienst in de aanpak van (milieu)opgaven. Robuuste omgevingsdiensten zijn cruciaal voor het beschermen van onze inwoners en hun leefomgeving en het voorkomen van milieuschade.

Uitgangspunten, criteria en prestatie-indicatoren robuuste omgevingsdiensten

Het is belangrijk dat de omgevingsdiensten in staat zijn om:

  1. De opgedragen taken zo uit te voeren dat ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving (bescherming bewoners), het voorkomen van (vermijdbare) milieuschade en het aanpakken van de (milieu)problemen
  2. Hun rol te (kunnen) pakken in de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat

Vanuit het Interbestuurlijk Programma versterking van het VTH-stelsel (IBP VTH) zijn door de werkgroep ‘Robuuste omgevingsdiensten’ 4 criteria geformuleerd (effectiviteit, efficiency, wendbaarheid, ontwikkelvermogen) om de beoogde robuustheid te realiseren. Vervolgens zijn deze 4 criteria omgezet naar kritische prestatie-indicatoren (kpi’s).

Uitnodiging online netwerkbijeenkomst

Er is op 22 juni een Bestuurlijk Overleg IBP VTH, hierin worden de door het programma ontwikkelde vereisten en randvoorwaarden vastgesteld. Om ons goed voor te bereiden op het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris houden we de digitale netwerkbijeenkomst. We nodigen u als gemeentelijke bestuurder van uw omgevingsdienst van harte uit daarbij aanwezig te zijn.  

Meer informatie