CO2-beprijzing

Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. De ambities lopen uiteen van een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering (denk aan het (maatschappelijk) vastgoed of de gemeentelijke voertuigen) tot het opnemen van CO2-reductie in de gemeentelijke inkoop via aanbestedingen. Veruit de meeste gemeenten zijn druk aan de slag hun ambities te vertalen naar beleid en uitvoering.

De VNG ondersteunt gemeenten hierbij met het Programma CO2-beprijzing. Voor 2019 zet het programma in op drie projecten, gerelateerd aan CO2-beprijzing en inkoop:

Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder

Het project ondersteunt actief maximaal 30 gemeenten die eind 2019 gecertificeerd willen zijn voor de CO2-Prestatieladder. Gemeenten die hieraan meedoen, versnellen hun CO2-reductie-ambities omdat direct duidelijk wordt waar de grootste winst in reductie te behalen valt. Onder meer de gemeenten Renkum, Fryske Marren, Barneveld en Harderwijk hebben dit traject al doorlopen.

“Iedere gemeente die de Ladder gaat beklimmen gaat geld besparen. CO2-reductie dient dus niet alleen het groene doel, het levert ook geld op. Dat trekt de grootste pessimist over de streep.”

Wendy Ruwhof, wethouder gemeente Renkum

Project CO2-beprijzing en grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Het project CO2-beprijzing en GWW richt zich op de gemeentelijke GWW-praktijk. Waarom? Uit de CO2-footprints van waterschappen, provincies, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Rijkswaterstaat (RWS) blijkt dat voor hen de meeste winst te behalen is bij de grond-, weg- en waterbouw. De kans is aanzienlijk dat gemeenten op dit terrein ook veel winst kunnen behalen. 

De VNG ondersteunt in dit project gemeenten die aan de slag zijn of willen met CO2-beprijzing op verschillende manieren. Activiteiten voor zover nu bekend:

  • In het najaar worden bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten die droog willen oefenen met CO2-beprijzing bij aanbesteding.
  • De VNG verstuurde in augustus een enquête om inzicht te krijgen in eventuele knelpunten, informatie- en ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van de uitkomsten worden subprojecten geformuleerd.
  • Eind 2019 wordt aan de hand van de leerervaringen een basishandreiking voor GWW en CO2-beprijzing opgeleverd.

Project pilots CO2-beprijzing

De VNG heeft het Klimaatverbond gevraagd onderzoek te doen naar de methodieken die gemeenten gebruiken die bijdragen aan de CO2-reductie en te onderzoeken waar nog methodieken ontbreken. Het Klimaatverbond start hiertoe pilots met gemeenten (geen GWW) en maakt daarbij gebruik van de kennis die zij opdoet bij soortgelijke pilots voor provincies. Het Klimaatverbond neemt zelf contact op met gemeenten die hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Programma CO2-beprijzing: CO2@vng.nl