CO2-beprijzing

Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. De ambities lopen uiteen van een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering (denk aan het (maatschappelijk) vastgoed of de gemeentelijke voertuigen) tot het opnemen van CO2-reductie in de gemeentelijke inkoop via aanbestedingen. Veruit de meeste gemeenten zijn druk aan de slag hun ambities te vertalen naar beleid en uitvoering.

De VNG ondersteunt gemeenten hierbij met het Programma CO2-beprijzing. Voor 2019 zet het programma in op drie projecten, gerelateerd aan CO2-beprijzing en inkoop.

Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder

Dit project ondersteunt actief maximaal 30 gemeenten die eind 2019 gecertificeerd willen zijn voor de CO2-Prestatieladder. Gemeenten die hieraan meedoen, versnellen hun CO2-reductie-ambities omdat direct duidelijk wordt waar de grootste winst in reductie te behalen valt. Heeft uw gemeente hoge ambities en wil uw gemeente de uitdaging aangaan? 

Project CO2-beprijzing en grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Het project CO2-beprijzing en GWW richt zich op de gemeentelijke GWW-praktijk. Waarom? Uit de CO2-footprints van waterschappen, provincies, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS) blijkt dat voor hen de meeste winst te behalen is bij de grond-, weg- en waterbouw. De kans is aanzienlijk dat gemeenten op dit terrein ook veel winst kunnen behalen. 

Project pilots CO2-beprijzing

De VNG heeft het Klimaatverbond gevraagd onderzoek te doen naar de methodieken die gemeenten gebruiken die bijdragen aan de CO2-reductie en te onderzoeken waar nog methodieken ontbreken. Het Klimaatverbond start hiertoe pilots met gemeenten (geen GWW) en maakt daarbij gebruik van de kennis die zij opdoet bij soortgelijke pilots voor provincies. Het Klimaatverbond neemt zelf contact op met gemeenten die hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Programma CO2-beprijzing: CO2@vng.nl