Energie en Klimaat

Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare transitie voor gemeenten en inwoners.

NB Aan deze pagina's wordt nog gewerkt. Bekijk het complete dossier

Dossiers Energie en Klimaat

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende 30 jaar de energietransitie uit te voeren. Tijdens de BALV op 29 november 2019 spreken de leden zich uit of de voorgestelde maatregelen en toezeggingen van het kabinet voldoende basis zijn om lokaal de energietransitie te kunnen uitvoeren.

Aardgasvrije wijken

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Daarvoor moeten gemeenten eind 2021 een Transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit omvat een transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) geen aardgas meer gebruiken, worden geïsoleerd en voorzien van een duurzame alternatief.

Regionale Energiestrategie (RES)

Elke gemeente, provincie en waterschap werkt binnen één van de dertig regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Innovatieve Aanpakken koopwoningen

Met het programma Innovatieve Aanpakken koopwoningen willen wij de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad versnellen. Het programma wordt gecoördineerd door de VNG in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.