Energie en Klimaat

Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare transitie voor gemeenten en inwoners.

Regionale Energiestrategie (RES)

Elke gemeente, provincie en waterschap werkt binnen één van de dertig regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Kennis- en Leerprogramma

De VNG heeft als onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken een Kennis- en Leerprogramma (KLP) opgezet. Het programma biedt, naast ondersteuning aan de proeftuinen, ondersteuning aan alle 355 gemeenten. Gemeenten worden gefaciliteerd met geleerde lessen, onderzoeken, Community of Practices, expertmeetings en meer.  

Innovatieve Aanpakken koopwoningen

Met het programma Innovatieve Aanpakken koopwoningen willen wij de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad versnellen. Het programma wordt gecoördineerd door de VNG in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Hoe zit het met het energieverbruik en klimaat in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.