VNG Magazine nummer 2, 18 februari 2022

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering, 27 januari 2022

De voorzitter verwelkomt Peter Snijders (burgemeester van Zwolle) als de tijdelijke, nieuwe, voorzitter van de commissie Informatiesamenleving. De voorzitter van de commissie Financiën, Victor Everhardt, is voor het laatst bij de bestuursvergadering. Het bestuur ontvangt op korte termijn een voorstel voor zijn opvolging. 

Regeerakkoord

Het bestuur bespreekt het regeerakkoord en de gevolgen ervan voor gemeenten. Betere en meer stabiele financiële en interbestuurlijke -verhoudingen zijn randvoorwaarden voor de samenwerking tussen gemeenten en rijk. De VNG wil uiterlijk eind juni afspraken hebben gemaakt met het kabinet. 

Asiel en migratie

Het afgelopen halfjaar hebben gemeenten meer dan de taakstelling voor de opvang van statushouders kunnen invullen. Zoals verwacht is inmiddels bevestigd dat de juridische grondslag ontbreekt voor de aanwijzing van het kabinet aan enkele gemeenten. 

Agenda Digitale grondrechten en ethiek

Het bestuur stemt in met de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek. Hiermee leggen gemeenten gezamenlijke ambities vast op het gebied van digitale grondrechten en privacy. Het belang van de agenda en de handreiking wordt door het bestuur onderschreven. 

Verder wordt het bestuur gevraagd de Cao Gemeenten 2021-2022 te bekrachtigen en is de Arbeidsvoorwaardenregeling VNG-Concern 2022 vastgesteld.


Terugblik commissie Bestuur en Veiligheid, 20 januari 2022

In de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid werd onder meer over een eventueel algeheel vuurwerkverbod (zie kader) en de aanpak van mensenhandel gesproken. 

Aanpak mensenhandel

De commissie besprak het onderzoek onder gemeenten naar de aanpak van mensenhandel. De commissie onderschrijft de uitkomst van het onderzoek. Er zijn stappen gezet in de aanpak van mensenhandel, maar er moet nog veel gebeuren.

Huisvesting asielzoekers

Gemeenten hebben met hun inspanningen de doelen met betrekking tot de opvang en huisvesting van asielzoekers behaald en zelfs wat achterstand ingelopen. Een grote inspanning blijft nodig.


Terugblik commissie EKEM, 20 januari 2022

De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak onder andere het regeerakkoord en het wetsvoorstel Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.

Milieu in het regeerakkoord

Het valt op dat milieu weinig terugkomt in het regeerakkoord. Het is belangrijk er scherp op te zijn dat gemeenten kunnen blijven inzetten op waar zij mee bezig zijn. 

Wetsvoorstel ‘gemeentelijke instrumenten warmtetransitie’

Het voorstel voor de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie geeft gemeenten bevoegdheden om aardgasvrije wijken, buurten of gebieden aan te wijzen. De resultaten van de consultatie, het wetsvoorstel en de voorgestelde lijn werden besproken. De commissie stelde voor om in de VNG-reactie specifiek aandacht te hebben voor de definitie van woonlastenneutraliteit en vergoeding voor de uitvoeringslasten, en aandacht te hebben voor het besluitvormingsproces raad-college.

Coronabeleid

Het bestuur stemt in met de instelling van een tijdelijk expertiseteam Langetermijnaanpak COVID-19. Vanuit de VNG worden hierbij de commissies Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI), Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en de Taskforce economisch herstel en transitie betrokken. In de commissie Bestuur en Veiligheid werd daarnaast besproken dat in het coronabeleid meer belangen moeten worden meegewogen: vooral economische en sociaal-psychologische belangen, met aandacht voor het tegengaan van polarisatie.

Algeheel vuurwerkverbod

De commissie EKEM bespreekt het initiatiefwetsvoorstel voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Er was aandacht voor argumenten voor en tegen het vuurwerkverbod. Hetzelfde voorstel werd ook bij de commissie EKEM besproken. Er werden enkele aandachtspunten meegegeven, zoals de grensproblematiek. De VNG gaat in gesprek met het rijk en er wordt een enquête gehouden onder gemeenten om te komen tot een brede gemeentelijke visie.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging