VNG Magazine nummer 16, 22 oktober 2021

Tekst: VNG

Terugblik VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, 23 september 2021

In de vergadering wordt onder andere gesproken over het Programma Energiehoofdstructuur en de ALV-motie afval.

Programma Energiehoofdstructuur
Het ministerie van Economische Zaken geeft een presentatie over het Programma Energiehoofd­structuur (PEH). Het PEH is een ruimtelijk programma onder de NOVI dat ontwikkelrichtingen en generieke beleidsprincipes voor energie-infrastructuur van nationaal belang opstelt met het perspectief op 2030 en 2050. De commissie geeft aandachtspunten mee en besluit om deel te nemen aan de bestuurlijke consultatie later dit jaar.

EU-adviesrapport Actieplan ‘Verontreiniging van lucht, ­water en bodem naar nul’
Vanuit de VNG-commissie Europa en Internationaal werd de commissie bijgepraat over de reactie op het EU-actieplan Zero Pollution Ambition (ZPA) die in het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) wordt geschreven. Aan de commissie wordt input op het werkdocument gevraagd. De commissie geeft een aantal aandachtspunten mee.

Uitvoering ALV-motie afval
Naar aanleiding van de motie ‘Stop met sturen aan de achterkant’, aangenomen tijdens de ALV van de VNG afgelopen juni, bespreekt de commissie een voorstel om in te zetten op uitgebreidere én dekkende producentenverantwoordelijkheid voor het realiseren van een toekomstbestendig afvalbeheersysteem. Gemeenten constateren onder andere dat een substantieel deel van de ingezamelde afvalstromen ongeschikt is voor hergebruik of recycling, doordat er aan de voorkant van de keten niet goed is nagedacht over wat er aan de achterkant mee moet gebeuren. De commissie stemt in met het voorstel en moedigt aan dit verder uit te werken.
 

Terugblik VNG-Commissie Ruimte, wonen en mobiliteit, 16 september 2021

De commissie RWM vergaderde voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter, Ed Anker.

VNG-standpunt betalen naar gebruik
Als eerste staat het VNG-standpunt over ‘betalen naar gebruik’ op de agenda. Gemeenten hebben als wegbeheerder met deze discussie te maken. Vanuit de commissie wordt aangegeven dat betalen naar bezit losgekoppeld moet worden van betalen naar gebruik. De commissie pleit voor meer samenwerking tussen het rijk en de regio. Het rijk legt meer taken/investeringen neer bij gemeenten. Dit vraagt om meer capaciteit bij gemeenten. Ook wordt aangegeven dat het belangrijk is de (financiële) gevolgen in beeld te hebben voor gemeenten en voor de handhaving en rekening te houden met de reisgevolgen van corona en hybride werken.

Rol van het rijk bij actief grondbeleid
Een actief gemeentelijk grondbeleid kan helpen om de woningbouw en andere ruimtelijke opgaven een plek te geven. De vraag is of, en onder welke voorwaarden er behoefte is aan een rol voor het rijk in de grondverwerving. De commissie vindt het positief dat dit onderwerp op de agenda staat. Een echte beweging maken, vraagt om actief grondbeleid en voldoende financiële middelen.

Het gesprek komt samen in twee sporen. Ten eerste: wat moeten we doen om gemeenten op gang te helpen? Ten tweede wordt gesproken over een gesprek met het rijk, op basis van voorbeelden die bij gemeenten opgehaald kunnen worden.

In gesprek met het Rijk over groen in de stad
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de VNG gevraagd te reageren op een concept-Kamerbrief waarin verschillende departementen aangeven hoe ze willen zorgdragen voor samenhangend beleid voor groen in de stad.

De commissie stelt voor de titel te veranderen in: groen in stedelijke gebieden. Daarnaast wordt door de commissie aangegeven dat groen een lokale aangelegenheid is. Rijksregelgeving is niet per se nodig. Er wordt voor gepleit gemeenten zelf meer mogelijkheden te geven via een omgevingsplan. Ook de link met klimaatadaptatie wordt gelegd. Op dat dossier zou nationale regelgeving juist helpen het gesprek met ontwikkelaars beter te voeren. Tot slot stelt de commissie voor meer aandacht te geven aan groen en de financieringsmogelijkheden.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging