VNG Magazine nummer 2, 5 februari 2021

Tekst: VNG

VNG Jaarcongres in Westfriesland doorgeschoven naar 2022

Omdat het niet realistisch is om in juni 2021 een fysiek Jaarcongres te organiseren zoals wij dat gewend zijn, heeft het VNG-bestuur besloten om het Jaarcongres in Westfriesland door te schuiven naar juni 2022.

De VNG onderzoekt de mogelijkheden voor een digitaal alternatief met een inhoudelijk programma en ALV in juni 2021. Zodra de datum en de invulling hiervan een digitale editie bekend zijn, wordt u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.  

Het VNG-bestuur is blij dat de regio Westfriesland het VNG Jaarcongres in 2022 wil organiseren. Dat is twee jaar later dan gepland omdat ook het VNG Jaarcongres in 2020 vanwege de coronapandemie niet door kon gaan. De datum van het VNG Jaarcongres 2022 is nog niet bekend.

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 21 januari

Aan deze eerste bestuursvergadering van 2021 neemt een nieuw bestuurslid deel: Martien van der Kraan, gemeentesecretaris van Delft. De voorzitter heet hem van harte welkom. Bestuurslid Annalies Usmany neemt afscheid van het VNG-bestuur.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV)
Het bestuur bespreekt de onderwerpen die op de agenda staan van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 12 februari aanstaande.

Vanwege de coronamaatregelen is de leden gevraagd het tijdig aan te geven als men wil inspreken. Op de uitzendlocatie kan maar een zeer beperkt aantal personen aanwezig zijn.

Ledenbrief Uitnodiging BALV 12 februari 2021
Een belangrijk agendapunt op 12 februari zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de onderwerpen die de VNG namens de gemeenten gaat inbrengen bij de kabinetsformatie die daarop volgt. Het bestuur neemt deze onderwerpen door, die in de vorm van een resolutie aan de leden worden voorgelegd.

De belangrijkste twee punten zijn:
1. Een betere financiële positie voor gemeenten.
2. Herstel van de interbestuurlijke verhoudingen.
Voor dit laatste is door prof. mr. dr. Elzinga een proeve van een ‘wet op het decentraal bestuur’ opgesteld.

Het bestuur is het eens dat pas als aan deze randvoorwaarden is voldaan, de VNG afspraken wil maken met het toekomstige kabinet over wonen, klimaat, economie en digitalisering. Op deze onderwerpen trekt de VNG ook samen op met het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Ook spreekt het bestuur over ‘integrale overheidsdienstverlening’: voor de meest kwetsbare inwoners zou de overheid één integraal overheidsloket willen inrichten. Het bestuur discussieert over hoe gemeenten hier ‒ als eerste overheid ‒ een rol in kunnen spelen. Belangrijk daarbij is de uitvoeringskracht van gemeenten in het oog te houden. Regionalisering is ook in dit kader voor het bestuur een belangrijk thema.

En verder
Het bestuur keurt de Europese Agenda 2021 goed. Ook wordt ingestemd met de standaardisatie van de API (application programming interface) voor zaakgericht werken.
Voor de herijking van het gemeentefonds is de verwachting dat het ministerie van Binnenlandse Zaken op korte termijn de adviesaanvraag aan het ROB zal sturen. Consultatie van onze leden is daarna.

Actualiteit
Tot slot blikken de bestuursleden met elkaar terug op de afgelopen, turbulente weken. De coronamaatregelen en de gevolgen hiervan voor gemeenten en hun inwoners vragen veel tijd en aandacht van het bestuur, evenals de gevolgen van de toeslagenaffaire.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging