VNG Magazine nummer 10, 12 juni 2020

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering 28 mei 2020
Het VNG-bestuur kwam deze keer weer digitaal bijeen. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten werden besproken. Ook was er aandacht voor onderwerpen als lokale democratie en de uitvoerbaarheid van de Wmo.

Presentatie advies Expertiseteam Lokale politieke partijen
Het expertiseteam Lokale politieke partijen heeft op verzoek van het VNG-bestuur onderzocht of sprake is van ongelijkheid tussen lokale politieke partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen. Voorzitter Peter den Oudsten presenteert de resultaten onder de titel ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. De twee belangrijkste knelpunten – geld en kennis – kunnen naar de mening van het team worden opgelost door een aanpassing van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Hierin zou mogelijk kunnen worden gemaakt dat ook decentrale politieke partijen subsidie kunnen aanvragen. Ten tweede zou in de wet kunnen worden opgenomen dat instellingen die zich richten op de ondersteuning van lokale politieke partijen ook subsidie kunnen aanvragen. Het expertiseteam denkt hierbij concreet aan het verzelfstandigen en uitbouwen van het bestaande Kennispunt lokale politieke partijen.

De VNG kan in de ogen van het expertiseteam een rol als kwartiermaker vervullen. Hiervoor zal de VNG een concreet voorstel opstellen.

Voorstel Expertiseteam Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo
Voorzitter Sven de Langen van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs licht in het voorstel toe een expertiseteam in te stellen om onderzoek te doen naar hoe de Wmo uitvoerbaar kan blijven voor gemeenten, en hoe gemeenten de ondersteuning aan (juist ook oudere) inwoners kunnen blijven uitvoeren. Dit vanwege de vergrijzing. De bedoelingen van de hervorming van de langdurige zorg, namelijk goede/passende ondersteuning en zorg, meer betrokkenheid van de samenleving én financiële houdbaarheid (ook voor gemeenten) vormen het uitgangspunt van het expertiseteam.

Het bestuur stemt in met de instelling van dit expertiseteam.

Financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten
De VNG heeft de afgelopen periode intensief met het kabinet gesproken over compensatie van gederfde
belastinginkomsten en de extra kosten die gemeenten maken. Op 28 mei is een Kamerbrief verzonden door het ministerie van BZK over een eerste vergoedingsronde. De reële kosten worden nog onderzocht. De uitkomsten daarvan worden half juli verwacht, en het gesprek over de volgende vergoedingsronde(s) zal snel volgen.
Meerdere bestuursleden vragen aandacht voor het feit dat de meeste gemeenten al in een zeer slechte financiële positie verkeerden, onder meer door de tekorten in de jeugdzorg. De coronagerelateerde gevolgen komen hier nog eens bovenop. Het VNG-bestuur vindt het positief dat deze eerste stap is gezet.

Terugblik commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu 28 mei 2020
In de vergadering is gesproken over extra geld dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het verduurzamen van scholen en sportgebouwen.
Ook sprak de commissie over de economische impact van corona op gemeenten. De VNG brengt in kaart wat deze crisis kan betekenen voor gemeenten. Een duidelijk beeld van wat nodig is om de Nederlandse economie overeind te helpen is werk in uitvoering.
In de vergadering ligt een aanzet voor een position paper. De notitie gaat in op de effecten, denkrichtingen en maatregelen voor gemeenten en medeoverheden om de economie aan de gang te helpen en te verstevigen. De notitie is in de commissie besproken en krijgt een vervolg in een plan van aanpak. Dit komt terug in een volgende vergadering.

VNG Jaarcongres 2021 op 15 en 16 juni

Het VNG Jaarcongres vindt volgend jaar plaats op 15 en 16 juni. We zijn dan te gast in de regio Westfriesland. Het VNG Jaarcongres 2020 is uitgesteld vanwege het coronavirus.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl