VNG Magazine nummer 8, 15 mei 2020

Tekst: VNG

Corona en gemeentefinanciën

Wij ontvangen vaak de vraag wanneer er meer duidelijkheid komt over de compensatie van verschillende kosten die gemeenten maken in verband met coronamaatregelen.
De VNG is bezig met een inventarisatie hiervan en voert gelijktijdig gesprekken met het Rijk. In diverse ledenbrieven gaven wij aan dat er in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) afspraken zijn gemaakt over de reële compensatie van kosten als gevolg van het coronavirus. Die compensatie betreft zowel de inkomstenderving als de gemaakte kosten als gevolg van de maatregelen.
De compensatiemogelijkheden worden momenteel uitgewerkt in een werkgroep waarin onder andere de ministeries van BZK en Financiën en de VNG participeren. Ook worden gesprekken gevoerd over de bevoorschotting vanuit het Rijk voor de maatregelen. In de maand mei zal meer duidelijkheid ontstaan.

Meicirculaire
In de meicirculaire zullen gemeenten geïnformeerd worden over (het proces van) de gesprekken over compensatie. Daarnaast is er overleg met het kabinet over het omgaan met het accres in het gemeentefonds.

Terugblik bestuursvergadering VNG van 23 april
Het VNG-bestuur kwam digitaal bijeen. Uiteraard was er ruim aandacht voor de (financiële) gevolgen van de coronamaatregelen. De VNG wil bijdragen aan het herstel, er is nog een lange weg te gaan.

Terugblik Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv)
Voorzitter Jan van Zanen en commissievoorzitter Victor Everhardt blikkten terug op het BOFv van 23 april. Hierin is met het kabinet vanzelfsprekend gesproken over de financiële gevolgen van de coronacrisis. De gemeenten hebben gederfde inkomsten en veel extra uitgaven en verwachten reële compensatie.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Zoals eerder aangekondigd is het VNG Jaarcongres uitgesteld naar 2021. In mei en juni dit jaar wordt – in plaats van de fysieke ALV – een digitale ledenraadpleging gehouden.

In september volgt vooralsnog de vergadering. In welke vorm dit zal zijn, hangt af van de dan geldende maatregelen – hiervoor werken we verschillende scenario’s uit. Voor deze vergadering staan onder meer de uitvoering van openstaande moties en de brede herziening van de VNG-statuten op de agenda.

Bestuurlijke commissie corona
Het bestuur stemt in met het voorstel een tijdelijke, bestuurlijke commissie in het leven te roepen om verschillende initiatieven in het kader van corona te coördineren. In deze commissie nemen leden van het VNG-bestuur en van andere gemeentelijke netwerken deel, evenals voorzitters van veiligheidsregio’s. De commissie komt wekelijks bij elkaar en bespreekt signalen en opvattingen van gemeenten over de kabinetsmaatregelen en de impact van de coronacrisis op gemeenten en hun inwoners. Als vereniging kunnen we hiermee sneller acteren als dat van belang is en hebben we een gemeentelijke ronde tafel die ook gesprekspartner voor het Rijk kan zijn.

Gemeenten in beeld: vlogs
Nieuwe taken door de anti-coronamaatregelen, de extra uitdaging van social distancing in het werk: het zijn drukke tijden voor gemeenten. Dit werk maken we zichtbaar in vlogs waarin ambtenaren en bestuurders vertellen waar zij mee bezig zijn. Bekijk op VNG.nl/corona hoe uw collega’s in andere gemeenten de schouders eronder zetten.

En wilt u het verhaal van uw gemeente delen? Leuk, meld u meteen aan!
Onze Algemeen directeur Leonard Geluk brengt regelmatig een bezoek aan gemeenten in Nederland om te horen wat er speelt in de gemeenten. Ook deze bezoeken worden vastgelegd in vlogs! Volg de VNG op LinkedIn, hier vindt u alle vlogs.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl