VNG Magazine nummer 5, 20 maart 2020

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

Terugblik bestuursvergadering 12 maart
Voorzitter Jan van Zanen nam het advies van het Expertiseteam herziening financiële verhoudingen in ontvangst uit handen van voorzitter Edo Haan. Het team heeft zich  gebogen over de verschillende uitkeringsvormen van het Rijk aan gemeenten. Een van de constateringen is dat gemeenten kwetsbaar zijn voor bezuinigingen en dat de trap-op-trap-af-systematiek grote onzekerheid geeft. Het
advies is te gaan naar een systeem waarin vijf typen uitkeringen worden onderscheiden.  

Verder besprak het bestuur de ‘Route 365 Regionale Energiestrategie (RES)’. Op 1 juni leveren 30 energieregio's hun regionale energiestrategieën in, opgeteld moet dit 35 TWh (terawattuur) aan duurzame energie opleveren. Het Nationaal Programma RES hecht veel waarde aan participatie door inwoners en bedrijven, ook de netbedrijven en provincies worden betrokken. De inzet is om in de verschillende regio’s tot een rechtvaardige verdeling te komen. Overheden zetten alles op alles om die doelstelling gezamenlijk en van onderop te halen. VNG, IPO en UvW zijn gezamenlijk in overleg over wat te doen als de beoogde 35 TWh niet wordt gehaald.

De vergadering was de laatste met algemeen directeur Jantine Kriens. Jan van Zanen sprak zijn grote waardering en bewondering uit voor haar jarenlange inzet.

VNG positief over Wet versterking participatie
Met het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau wil het kabinet de verplichte inspraakverordening verbreden tot een participatieverordening. In de participatieverordening kunnen gemeenten ook de spelregels rondom het uitdaagrecht vastleggen.

De VNG onderschrijft het belang van een heldere set van spelregels, waardoor duidelijk is voor inwoners en belanghebbenden hoe hun input wordt meegenomen in het proces, zowel voor- als achteraf. Het conceptvoorstel sluit aan bij de ontwikkelingen die gemeenten zelf in gang hebben gezet en die we, samen met het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenorganisaties, actief ondersteunen via onder andere het programma Democratie in Actie.

In de reactie aan het kabinet wijst de VNG nog wel op een aantal punten van zorg. Zo is er gedegen onderzoek nodig naar de uitvoeringskosten voor gemeenten. En de burgemeester heeft een belangrijke rol in het proces, maar kan niet alleen de verantwoordelijkheid dragen als procesbegeleider.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl

 

Stel u kandidaat voor het VNG-bestuur of één van de commissies

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal dertig vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende commissies. Het gaat onder andere om de vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal en de voorzitter van het College voor Arbeidszaken. U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk maandag 23 maart, vóór 12.00 uur. Zie voor meer informatie vng.nl/vereniging.