VNG Magazine nummer 9, 3 juni 2022

Nu de colleges worden gevormd, komen ook weer de discussies over de beroepswethouders van buiten. Hoe zit dat juridisch?

Naam bij redactie bekend
 

Geerten Boogaard

Beste vragensteller,

De Gemeentewet is helder: een wethouder woont in de gemeente waar hij of zij wethouder is. Dat is ook het ideaal: je bent lid van de gemeenschap waarin je een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Natuurlijk lukt dat niet altijd meteen en dus kan de raad in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste. Telkens met een periode van een jaar. 
In de praktijk doen zich steeds meer gevallen voor van wethouders die gedurende hun hele termijn buiten de gemeente blijven wonen. Zij krijgen daarvoor jaarlijks een ontheffing, maar daarbij wordt de regeling voor ‘bijzondere gevallen’ dus wel aardig opgerekt. Volgens sommigen is dat een logische ontwikkeling in de professionalisering van het wethoudersambt. Anderen hameren juist op het handhaven van het woonplaatsvereiste als uitdrukking van de band tussen gemeente en gemeenschap.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar
 

Ook een vraag?

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.