VNG Magazine nummer 7, 19 april 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Beleidsplan CvA

Elke beleidsperiode stelt het College voor Arbeidszaken (CvA) een beleidsplan op. Voor de komende vier jaar is het beleidsplan opgebouwd rond drie thema’s: arbeidsvoorwaarden van gemeenten, werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking en kwaliteit van het politieke ambt. Het beleidsplan heeft tot doel te zorgen voor optimale voorwaarden voor het functioneren van gemeenten als werkgevers.Het CvA legt het conceptbeleidsplan in een ledenraadpleging aan de leden voor. Reageren kan tot en met 22 mei 2019. Het bestuur van de VNG stelt op 4 juli 2019 het definitieve beleidsplan vast, mede op basis van de reacties van de leden.

Meer informatie: vng.nl/ledenraadplegingcva

Geothermie

De vergadering van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) begon op 14 maart met presentaties over geothermie door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het Platform Geothermie. De presentaties gingen over de rollen die de twee organisaties vervullen en de effecten van geothermie op de leefomgeving.Het doel was commissieleden te informeren over de huidige stand van zaken. De boodschap is dat gemeenten goed moeten nadenken over welke rol zij kunnen en willen spelen. Voor gemeenten is het belangrijk rekening te houden met de ruimtelijke inpassing.

Toekomst Accountancy

Leden van de commissie Financiën zijn in gesprek gegaan met de commissie Toekomst Accountancysector, die is ingesteld door de minister van Financiën. De commissie nodigt de VNG uit met een zienswijze te komen over de toekomst van de accountancy. Uiterlijk 22 april komt de VNG met een position paper hierover. Daarbij wordt aangesloten op standpunten die de VNG eerder al heeft geuit, zoals via de commissie-Depla.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging

Vakbonden lopen weg van cao-overleg

Vorige week zijn de vakbonden weggelopen van het zesde cao-overleg. Er lag op dat moment een bod voor een salarisverhoging van 4,9 procent op tafel. Dat is voor de vakbonden niet genoeg: zij willen een salarisverhoging van 6,5 procent en een minder werken-regeling voor 60-plussers. De VNG betreurt de situatie, omdat er volgens de vereniging een kans ligt om een goede cao af te sluiten. Ze roept de vakbonden op snel naar de overlegtafel terug te keren om het gesprek te vervolgen.

Meer informatie: vng.nl/overlegcao

Tekorten sociaal domein

De VNG is met het Rijk in gesprek over de tekorten in het sociaal domein. Eind april neemt het kabinet een besluit over de voorjaarsnota. Voor gemeenten gaat het daarbij vooral om de thema’s jeugdhulp, Hoofdlijnen Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg en de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg. In een video vertelt Jantine Kriens over de gesprekken die de VNG de afgelopen maanden heeft gevoerd met het kabinet en de departementen om de noodzaak van extra geld voor het sociaal domein duidelijk te maken.
De besluitvorming over de voorjaarsnota van het kabinet is voorzien voor eind april. Dan bepaalt het kabinet waar het extra geld in wil investeren. Naar aanleiding hiervan stuurt het kabinet begin mei een brief aan de VNG en de Tweede Kamer.
Het bestuur en de commissies van de VNG zullen dit kabinetsbesluit bestuderen en met een reactie toezenden aan de gemeenten zodat het onderwerp op de agenda van de ALV van 5 juni kan staan.
Gezien het bovenstaande adviseert de VNG gemeenten om bij het eigen lokale proces van de voorjaarsnota en de voorbereiding van de begroting met verschillende scenario’s rekening te houden (variërend van een gedeeltelijke compensatie van de tekorten tot geen compensatie).

De video van Jantine Kriens: vng.nl/procesvoorjaarsnota