VNG Magazine nummer 19, 7 december 2018

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Heidag

De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) kwam 9 november bijeen voor een heidag. In de ochtend werd gesproken over commissieprioriteiten, lobby, het klimaatakkoord en de regionale energiestrategie (RES) en circulaire economie. De middag stond in het teken van het asbestdakenverbod en regionale economie.

Verpakkingen

De commissie sprak ook over de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. De commissie stemde in met het toevoegen van Staf Depla als adviseur van de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de VNG. Over de inzet voor de onderhandelingen werden veel vragen gesteld. Besloten is dit onderwerp de volgende keer opnieuw te bespreken.

Mobiliteitstafel

Tot slot besprak de commissie een notitie over de inzet op de mobiliteitstafel. Belangrijk is dat de voorgenomen maatregelen tot 2030 lopen, maar voor gemeenten de transitie na 2030 ook verder gaat.

Meer over de commissies en het vergaderschema www.vng.nl/vereniging

Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024

Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, reist de komende maanden het land door om samen met gemeenten de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 op te stellen. ‘Als je een visie wilt maken voor de komende jaren dan moet je in gesprek gaan met elkaar’, aldus Kriens. Friesland mocht dinsdag 13 november het spits afbijten. Zeeland en Gelderland volgden kort daarna.

Friesland

De Friese gemeenten bespraken vier onderwerpen: bestuur en democratie, inclusieve samenleving, informatiesamenleving en klimaat, energietransitie en leefomgeving. Informatiesamenleving zorgt bij gemeenten voor onzekerheid en handelingsverlegenheid. De Friezen willen hierin experimenteren in het Fries datalab. Voor bestuurders is het belangrijk dat maatschappelijke organisaties stoppen met de verschillende protocollen in de ICT. Friezen nemen graag de verantwoordelijkheid om energie op te wekken voor de eigen regio. Deze aanpak kan gedeeld worden met de VNG.

Zeeland

In Zeeland werd gesproken over de thema’s energie en klimaat, inclusieve samenleving en informatiesamenleving. De Zeeuwen vinden dat het Rijk meer duidelijkheid moet geven over de financiële vraagstukken bij de energietransitie: wie betaalt de rekening? De kustligging biedt volgens de Zeeuwse gemeenten kansen. Dit gebied kan als proeftuin dienen voor energie, klimaat en circulair. Het gebrek aan middelen in de jeugdzorg is een ander belangrijk thema voor Zeeland. De landelijke regelgeving heeft een negatieve uitwerking op de provincie. In de rest van Nederland is het goedkoper om zorg buiten de instelling aan te bieden, maar in Zeeland is dit juist duurder door de grote reisafstanden. Daarnaast is de woningopgave besproken. Door het woningtekort is personeel aantrekken in de zorg en andere sectoren lastig.

Gelderland

De afdeling Gelderland ging in gesprek over twee thema’s: datasturing en ethische opgaven, en bestuurlijke ondermijning. Bij datasturing en ethische opgaven kwamen meerdere onderwerpen aan de orde. Zoals een onderscheid tussen data in de verschillende domeinen: veiligheid en zorgverlening. Bij bestuurlijke ondermijning benadrukten de Gelderse gemeenten dat er een rol is voor de VNG bij het maken van onderscheid tussen straf- en bestuursrecht. De woningbouwopgave en de vraag ‘wat voor samen willen we zijn’ waren twee andere punten waar aandacht voor werd gevraagd.