Nummer 3, 23 februari 2018

Tekst: VNG
 

In januari vergaderden de commissies Financiën, Onderwijs, Cultuur en Sport en Dienstverlening en Informatiebeleid, net als het bestuur van de VNG. Op deze pagina leest u een kort verslag daarvan. Meer informatie over de commissies en de vergaderingen kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Financiën  

Het Centraal Planbureau gaf een presentatie over het ‘meerjarig onderzoeksprogramma decentrale overheden’. Dat wordt gecontinueerd voor de periode 2018-2022. Binnen het kernthema Sociaal Domein is de schuldpreventie een toekomstig onderzoeksonderwerp. De commissie ziet dat onderwerp graag uitgebreid naar armoedebeleid. Het CPB onderzoekt of dat mogelijk is.
 
De commissie stond uitgebreid stil bij de besprekingen over het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de adviezen die ze aan het VNG-bestuur wilde meegeven. Het IBP is een programmatische samenwerking met andere overheden op diverse maatschappelijke opgaven uit het regeerakkoord (op 14 februari is de samenwerking met de andere overheden bekrachtigd, zie p. 4).   De commissie vergadert nog twee keer in deze samenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen. In september start een nieuwe VNG-commissie Financiën met voor een deel nieuwe leden. Daarvoor maakt deze commissie een overdrachtsdocument, dat wordt besproken en afgerond in de resterende vergaderingen. Thema’s zijn onder andere accountancy, uitbreiding gemeentelijk belastinggebied, herziening financiële verhouding en middelen sociaal domein.
 
De commissie ging akkoord met het voorstel om te onderzoeken of gemeenten kunnen worden gecompenseerd voor het btw-nadeel. Dat zou kunnen via een storting door het Rijk van de extra btw-inkomsten door gemeentelijke samenwerking in het BTW-compensatiefonds.

Onderwijs, Cultuur en Sport  

De commissie is verheugd dat de OCW-ministers tijdens het kennismakingsgesprek met de VNG meer samenwerking met gemeenten beogen. Er blijft echter verschil van mening over het beleid voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Met het Rijk is wel overeengekomen dat de (her)verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen gefaseerd plaatsvindt. In het landelijke cultuurbeleid krijgt de regio-aanpak een plek, maar in het mediabeleid komt er geen extra rijksgeld voor streekomroepen.
 
Ingrado sprak over de nieuwe Methodische Aanpak Schoolverzuim. Het doel is om het juiste (hulp)middel in te zetten, ook komt er meer aandacht voor preventie. De commissie ondersteunt het manifest van de jongvolwassenentop en het komende plan van aanpak voor een onorthodoxe ontkokerde werkwijze. Zij is van mening dat de ESF-subsidies zodanig moeten worden dat regio’s en scholen kunnen doorgaan met toeleiding van mensen met achterstand naar de arbeidsmarkt.  
 
De commissie ging akkoord met een indexatie-aanpassing bij onderwijshuisvesting. Het G4 peuterplan kon op haar bijval rekenen. Zij herbevestigde de VNG-inzet voor de extra landelijke cultuurmiddelen: instellingen, talentontwikkeling/innovatie, maatschappelijke programma’s.  
 
Bij erfgoed wil de commissie de extra rijksgelden laten benutten voor grote monumenten en veelomvattende complexen. Ook ziet de commissie graag een link tussen sport in het Sportakkoord en het Preventieakkoord.

Dienstverlening en Informatiebeleid  

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid liet zich informeren over het project Open Raadsinformatie, waarbij zo veel mogelijk gemeentelijke documenten digitaal te raadplegen zijn. Het aantal deelnemende gemeenten is inmiddels van zestien naar honderd gegaan. Het doel is dat alle gemeenten zich aansluiten. Het project wordt daarom voorgelegd aan de Taskforce Samen Organiseren.
 
Ook werd een presentatie verzorgd over Common Ground, een initiatief van een aantal enthousiaste gemeentelijke experts om door innovatie van digitale middelen inwoners en ondernemers beter van dienst te kunnen zijn. De commissie reageerde positief op dit initiatief.
 
De commissie reageerde ook positief op de presentatie van het eindrapport over datagedreven sturen, wat naar het oordeel van de commissie here to stay is. De commissie gaf de suggestie mee om dit concept ook binnen de VNG onder de aandacht te brengen; op 22 februari 2018 heeft hierover een bestuurlijke sessie plaatsgevonden.
 
Verder is gesproken over het proces rond de vaststelling van het jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019 en is stilgestaan bij de voorbereidingen (tijdpad, proces) voor de selectie van nieuwe commissieleden na de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging.