Nummer 5, 24 maart 2017

Tekst: VNG

Drie commissies vergaderden vorige maand bij de VNG: Dienstverlening en Informatiebeleid, Onderwijs, Cultuur en Sport en de commissie Bestuur en Veiligheid. Een korte impressie.

Dienstverlening en Informatiebeleid

De commissie sprak over de Digitale Agenda 2020, het opzetten van een ‘lichte’ governancestructuur, de signalen van de koepels over de druk die bij gemeenten wordt gevoeld om bepaalde ontwikkelingen door te voeren naast de dagelijkse werkzaamheden, het inrichten van een fonds voor Samen Organiseren en het proces in aanloop naar de Algemene Ledenvergadering in juni.

Ook het beleidskader en de financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) kwamen aan de orde. Daarin zijn de wensen en ambities van gemeenten gebundeld en vertaald naar beleidsdoelstellingen. De ministerraad besloot vorige zomer wat betreft de financiering tot doorbelasting van de kosten van beheer en exploitatie van de GDI. Voor gemeenten zal dit flinke financiële gevolgen hebben.

Wat betreft het onderwerp ‘dienstverlening aan ondernemers’ werd het belang van de bestaande regionale samenwerkingsverbanden (Eindhoven, Den Haag/Rotterdam, Amsterdam), benadrukt. Daar zijn al veel kennis en ervaring aanwezig op het digitale vlak. De vraag is of de commissie hier toegevoegde waarde kan bieden.

Ook het onderwerp betaaldisciplines bij gemeenten stond op de agenda. Gemeenten zijn verantwoording schuldig over betaaldisciplines aan de gemeenteraad. Via de website Vensters voor Bedrijfsvoering kan die informatie worden ontsloten. Een derde van de gemeenten heeft deze informatie daar al staan. De VNG zal zich er sterk voor maken dat de andere gemeenten hier ook gebruik van gaan maken.

Onderwijs, Cultuur en Sport

Naar aanleiding van een onderzoek van de VU stond het onderwerp kunstgrasgranulaat op de agenda. De commissie heeft hierover met het RIVM, de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) overleg gevoerd. Volgens het RIVM geeft het VU-onderzoek geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risico-inschatting. De VNG blijft, in nauw overleg met VSG en KNVB, achter de conclusies van het RIVM staan. Het blijft belangrijk dat gemeenten hun inwoners informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Het ministerie van OCW gaf een presentatie over de nieuwe gewichtenregeling en de gevolgen daarvan. Dit was afgesproken in het Bestuurlijk Overleg van 2 februari met staatssecretaris Dekker. Het resultaat van het nieuwe verdeelmodel is zeer ingrijpend vanwege de enorme herverdeeleffecten (tot meer dan 50 procent daling van het budget in met name grote steden). Ook is sprake van een bezuiniging van 40 miljoen euro per 2018. Er is een parallelle bezuiniging op gewichtengelden in het primair onderwijs van 50 miljoen. Die grijpen op elkaar in. De commissie gaf als reactie op deze presentatie een aantal overwegingen mee aan de onderhandelaarsdelegatie, waaronder dat deze herverdeling moet worden bezien in samenhang met ontwikkeling van integrale kindcentra, het financieel en inhoudelijk kader van (met name) de Jeugdwet en overig sociaal domein.

Tot slot kwam de werkagenda onderwijs en jeugd aan de orde. Deze wordt voor 2017 verlengd met behulp van subsidie van OCW en VWS. In 2018 stopt de subsidie.

Bestuur en Veiligheid

In de commissie werd verslag gedaan van de overleggen met minister Plasterk over de verkiezingssoftware OVS. Verschillende mogelijkheden van gemeenten om het verkiezingsproces veilig en zorgvuldig te laten verlopen, werden besproken.

Kees Breed, themadirecteur bij de VNG, gaf een toelichting op de uitwerking van de Ontwikkelagenda lokale democratie door het VNG-bureau. De uitwerking verloopt volgens drie sporen:

  1. vernieuwing democratie;
  2. samenwerken en interbestuurlijke verhoudingen;
  3. professionaliseren.

Aan de orde kwam ook de opbrengst van de proeftuinen ‘Maak verschil’ en het verder verkennen van de regionale vraagstukken in relatie tot de maatschappelijke opgaven van gemeenten.

Tot slot sprak de commissie met korpschef Erik Akerboom over de afgelopen jaarwisseling en de gewenste investering in de nationale politie. Hoewel de jaarwisseling relatief rustig is verlopen, is er ook veel zorg bij de politie over de toename van illegaal vuurwerk. Die zorgen betreffen het gebruik, de import én de opslag (met alle risico’s van dien). Voorgesteld werd een conferentie te houden over de verschillende facetten van illegaal vuurwerk.

Meer over de commissies en het vergaderschema:

www.vng.nl/bestuur-en-commissies-vng