VNG Magazine nummer 4, 1 maart 2024

Tekst: VNG

Negende week Grip op Informatie: 11 tot en met 18 april 2024
Dit jaar organiseert de VNG de negende week van Grip op Informatie: veertien bijeenkomsten, ruim dertig sprekers. Net als eerdere edities staan alle webinars van de negende week van Grip op Informatie weer in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Met dit keer onder andere webinars over hoe leermiddelen kunnen bijdragen aan meer kennis over open overheid, archivarissen en digitalisering, maar ook over de gemeentelijke selectielijst en een inloopspreekuur actieve openbaarmaking.
Maar de week van Grip op Informatie is veel meer. Denk dan aan webinars over de toekomstige rol en positie van het toezicht en het openwebconcept en wederom een workshop tips voor teams. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. U vindt de webinars in de agenda op vng.nl.

Terugblik College voor Dienstverleningszaken 8 februari 2024
Deze eerste vergadering van het College voor Dienstverleningszaken in 2024 vond plaats via Teams. Op de agenda stonden onder andere de bestuurlijke kaders voor de Kadernota 2025 en het transitieprogramma Common Ground.

Kadernota 2025
Het college voerde een constructief gesprek over de Kadernota 2025 en vroeg aandacht voor een goed verhaal richting bestuurders over de voordelen voor gemeenten van een gezamenlijke aanpak. Verder zijn procesafspraken gemaakt over de afstemming met de beleidsinhoudelijke commissies en de rol van de bestuurlijk portefeuillehouders als ambassadeurs voor de proposities.

Common Ground
Vervolgens besprak het college het transitieprogramma Common Ground. Het belang van effectieve, efficiënte en toegankelijke dienstverlening door de toepassing van de principes van Common Ground is onderschreven. Het kersverse filmpje met de burgemeester van Oudewater in de hoofdrol hielp daar zeker bij (u vindt de video op de website commonground.nl). Dat nieuwe (Europese) wet- en regelgeving dit ook noodzakelijk maakt, is evident. De risico’s rondom een verouderd ICT-landschap bij gemeenten worden herkend. Het college ging akkoord met het organiseren van regionale bijeenkomsten voor bestuurders en daaraan actief deel te nemen. Verder toonde het college zich bereid om collega-bestuurders van de beleidscommissies actief te informeren en hun netwerk in te zetten om de regionale bijeenkomsten tot een succes te maken.
Verder is er kennisgenomen van de aanbevelingen van de Denktank Nederland 2040 voor het nieuwe regeerakkoord en de verkenning, en de vervolgstappen over de Informatiepositie Fysiek Domein. Meer weten? Neem contact op met team Samen Organiseren: samenorganiseren@vng.nl.

Bijeenkomsten GALA, IZA en Sportakkoord II
De VNG en VSG houden in samenwerking met GGD GHOR Nederland, GGD’en, het RIVM en kennis- en ondersteuningspartners meerdere bijeenkomsten over het IZA, GALA en Sportakkoord II. Om u bij te praten over nieuwe ontwikkelingen, stil te staan bij regionale en lokale vraagstukken en ervaringen uit te wisselen.

Programma
Zowel de bovenregionale bijeenkomsten als de regionale contactdagen staan in het teken van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II. In de bovenregionale bijeenkomsten wordt daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan het Integraal Zorgakkoord. Daarbij bieden de bovenregionale bijeenkomsten ruimte voor uitwisseling tussen mandaatregio’s. Op de regionale contactdagen staat uitwisseling tussen gemeenten in een GGD-regio voorop.
De bijeenkomsten, die starten op 12 maart, zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten op het vlak van zorg, gezondheid, preventie, het sociaal domein, leefomgeving, cultuur of sport en bewegen, regiocoördinatoren, projectleiders GALA/IZA, coördinatoren sport & preventie, adviseurs van de GGD die betrokken zijn bij IZA, GALA en Sportakkoord II en betrokkenen bij de Brede Regeling Combinatiefuncties (o.a. buurtsportcoaches en cultuurcoaches).
U vindt de bijeenkomsten in de agenda op vng.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging