Nummer 20, 15 december 2017

Tekst: VNG

De commissie Financiën, de subcommissie Jeugd en het bestuur kwamen afgelopen maand bijeen. Op deze pagina treft u een kort verslag aan van de belangrijkste zaken waarover zij spraken. Meer informatie over de commissies en de vergaderingen kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Financiën

De commissie sprak over de financiële gevolgen van het regeerakkoord. De groei van de algemene uitkering van het Gemeentefonds wordt in 2018 gekoppeld aan de groei van de totale rijksuitgaven. De Startnota leidt tot een accres van het Gemeentefonds dat gemiddeld over de kabinetsperiode 5 procent per jaar is. De totale groei komt dan uit op ongeveer 5,4 miljard euro in 2022. Uit de accressen moeten de loon- en prijsstijgingen worden betaald.

De commissie adviseert positief over de voorgestelde uitname uit het Gemeentefonds voor de vernieuwing van de berichtenbox MijnOverheid voor 2017 en de gemeentelijke bijdrage in de structurele financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur voor het jaar 2018.

In 2015 hebben veel gemeenten (circa 50 procent) moeite gehad om van de accountant een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en doelmatigheid van de jaarrekening te krijgen. Het onderzoek naar de situatie 2016 is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er een significante verbetering is opgetreden.

De commissie is akkoord met aansluiting bij de nieuwe rijksregeling voor kwijtschelding zodat er voor burgers een eenduidige bezwaar- en beroepsprocedure geldt bij alle overheidslagen. Een verzoek gebeurt voortaan bij voor bezwaar vatbare beschikking. De commissie vindt het probleem van de no cure, no pay-bureaus wel zwaarwegend, maar niet genoeg om burgers een eenduidige procedure te onthouden. De commissie vindt dat het probleem van de no cure, no pay-bureaus apart aan de orde moet worden gesteld bij het Rijk.

Jeugd  

Een van de agendapunten was de terugkoppeling van de kennismaking met de nieuwe bewindspersonen. De subcommissie heeft aangegeven dat steeds meer gemeenten tekorten hebben op het jeugdbeleid. Mocht een bestuurlijk akkoord met het Rijk aan de orde zijn, dan moeten deze tekorten eerst worden opgelost.

Wat de samenwerking met de huisartsen betreft, staat de subcommissie voor een evenwichtige leidraad, waarin staat wat huisartsen van gemeenten mogen en kunnen verwachten, maar ook wat gemeenten van huisartsen mogen verwachten. De subcommissie is positief over het eerste concept, maar wil op het punt van vacatiegelden en de verschillende gebruikte terminologieën nog verder in gesprek met de Landelijke Huisartsen Vereniging. De subcommissie gaat ook in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland zodat ook zij de leidraad kennen en deze ondersteunen richting huisartsen.

Dit jaar is het laatste jaar dat jeugd-ggz-instellingen met  diagnose behandelingscombinaties (dbc’s) werken. Zowel voor gemeenten als voor aanbieders is het veel extra werk de administratieve omzetting van dbc’s naar een van de drie standaardbekostigingsvarianten jeugd te realiseren. Er is ondersteuning vanuit het programma i-Sociaal Domein. Aan een aantal regio’s wordt geadviseerd per 1 april 2018 over te stappen.

Bestuur

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Bestuurdersdag/BALV. Rondom de nieuwe governance wordt het volgende afgesproken: er komt afstemming met de vijf (sub)-commissies in het sociaal domein over de indeling van de twee nieuwe commissies; daarna (februari/maart) worden de profielschetsen voorgelegd in het bestuur; medio april stelt de VNG de vacatures open; na de zomer starten bestuur en commissies (nieuwe samenstelling).

Het bestuur merkt op dat het lijkt dat gemeenten die in het najaar van 2018 verkiezingen hebben, niet mee kunnen doen aan de wervings- en selectieronde. Gezien de uitwerking van een groot aantal opgaven met het Rijk vindt het bestuur het verstandig om nu al expertteams in te stellen (conform het advies van Deetman). De directie pakt deze punten op.
 
Frans Backhuijs van het College van Dienstverleningszaken gaf een toelichting op de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). In opvolging van de besluitvorming op de ALV (juni 2017) zijn een reglement van het fonds GGU en een reglement van het College van Dienstverleningszaken opgesteld. Het bestuur stelt tevens het jaarprogramma GGU vast en vraagt de directie van de VNG om te zoeken naar aanvullende middelen voor innovatie. Een van de aandachtspunten betreft het betrekken van gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, bij de GGU.
 
Het bestuur is akkoord gegaan met de VNG Agenda 2018. Deze zal worden verspreid onder de leden.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging.