VNG Magazine nummer 20, 22 december 2023

Tekst: VNG

Uitslag stemmingen Najaars ALV 2023

Tijdens de Najaars ALV op 1 december in Utrecht hebben de leden van de VNG ingestemd met een groot aantal moties en andere agendapunten. Het ging onder meer over de VNG-inzet voor de kabinetsformatie, het Klimaatakkoord en netcongestie, bestaanszekerheid en het Integraal Zorg Akkoord. U vindt de uitslag van de stemmingen en al onze nieuwsberichten op vng.nl.


Terugblik College voor Arbeidszaken 29 november 2023

Op de agenda van de vergadering stonden onder meer de Cao Gemeenten/SGO, de invoering van het Pensioenakkoord, de Cao SW en Cao Aan de Slag. Daarnaast was er een aantal schriftelijke mededelingen, over onder meer het tussenrapport van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas), de voortgang van het programma Arbeidsmarktkrapte, een overzicht van de wetgeving arbeidsmarkt, de WKR en politieke ambtsdragers, de komende Handreiking Inclusief Werkgeverschap en de gewijzigde modelverordening RPA. 

Cao Gemeenten En Cao SGO
Op 10 november 2023 is er met de bonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Het resultaat is voorgelegd aan de leden. Aan de stemming deden 231 gemeenten mee. Van hen stemden 229 leden voor en 2 tegen. Ook stemden 91 leden van de WSGO over de cao: 88 voor, 1 tegen en 2 blanco. Op 13 december heeft ook het bestuur van de VNG met de cao ingestemd.
Het betreft een cao voor vijftien maanden met een procentuele loonsverhoging, een duidelijk signaal over externe inhuur en een aantal afspraken om de positie van de gemeentelijke sector op de arbeidsmarkt te verbeteren zoals onder andere het verlengen van de opzegtermijn van werknemers.

Stand van zaken pensioen
De onderhandelingen over de contouren van de ABP-pensioen­regeling 2027 in de Pensioenkamer liggen op koers. Het streven van sociale partners is om in december tot de hoofdlijnen te komen van de pensioenregeling, het invaren en de compensatie. In de weken daarna kunnen dan de laatste inzichten besproken worden in de Pensioenkamer om dit vervolgens samen te brengen in het transitieplan.

Kamer inclusieve arbeid, Cao SW en Cao Aan de Slag
Op 10 november 2023 is met de bonden ook een onderhandelingsresultaat bereikt over de Cao SW en de Cao Aan de Slag. Uiteindelijk brachten via de ledenraadpleging 151 gemeenten hun stem uit: 150 vóór en 1 tegen. Het VNG-bestuur heeft de cao’s met één jaar bekrachtigd.


Aanmelden GemeenteDelers tot 1 maart 2024

Gemeenten kunnen tot 1 maart 2024 hun succesvolle en herbruikbare initiatieven aanmelden bij GemeenteDelers. Dat is een landelijke competitie waarin gemeenten waardevolle ideeën uit de uitvoeringspraktijk met elkaar delen. GemeenteDelers bestaat uit 3 rondes die eindigen met winnaars in verschillende categorieën. Op vng.nl vindt u meer informatie over GemeenteDelers.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging