VNG Magazine nummer 11, 23 juni 2023

Tekst: VNG

VNG Jaarverslag 2022
2022 was een jaar van crises: corona, Oekraïne, de asielzoekersopvang, stikstof, bestaanszekerheid en het woningtekort. Gemeenten hadden er de handen vol aan, staat in het VNG Jaarverslag 2022 dat u kunt lezen op vng.nl.
Door middel van video’s in de rubriek ‘beelden en verhalen’ geeft de VNG u een indruk van de resultaten in 2022.

Tijdens de ALV op 14 juni 2023 hebben gemeenten kennisgenomen van het jaarverslag. Daarnaast hebben de leden het Financieel Jaarverslag vastgesteld en het VNG-bestuur decharge verleend.

Terugblik college voor arbeidszaken (CvA) 31 mei 2023
Op de agenda van het college stond onder andere de voortgang van de invoering van het Pensioenakkoord en de Personeelsmonitor 2022.

Voortgang invoering pensioenakkoord
Op 30 mei stemde de Kamer in met de Wet toekomst pensioenen. In plaats van voor de zomer wordt na de zomer een onderhandelaarsakkoord in de Pensioenkamer verwacht over de ABP-regeling onder het nieuwe stelsel. Het oordeel van het CvA hierover wordt dus na de zomer aan het college voorgelegd aangezien de voorbereiding in de werkgroepen ook vertraging oplopen. Ondanks de vertraging geeft het ABP aan dat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling vooralsnog blijft staan op 2026.

Personeelsmonitor 2022
A&O fonds Gemeenten presenteerde de Personeelsmonitor 2022. Ook was er een uitleg over het online Personeelsmonitor dashboard, een instrument waardoor het mogelijk is te benchmarken op HR-kengetallen. Informatie van alle gemeenten zijn te vergelijken naar gemeentegrootteklasse en op provinciaal niveau.

De cao gemeenten en Cao SGO
Het college werd geïnformeerd over de financiële componenten die een rol spelen bij het bepalen van de ruimte voor de onderhandelingen waaronder de ramingen van de inflatie voor de komende twee jaar. Aangezien de ECB de rente heeft verhoogd is de verwachting dat de economische groei zal terugvallen. Door de huidige financiële en maatschappelijke ontwikkelingen is er veel onzekerheid over de economische groei en de inflatiecijfers.
Daarnaast is er nog de onzekerheid over de structurele financiële situatie van de gemeenten in relatie tot de opgaven die ze hebben. Een vergelijking tussen de decentrale overheden en het rijk laat zien dat de Cao Gemeenten in de pas loopt met andere overheidssectoren.

Kamer inclusieve arbeid - cao aan de slag
De gesprekken met SZW over mogelijke financiering voor deze cao’s lopen nog steeds, maar geven geen zicht op mogelijke positieve uitkomsten. De zorg over deze doelgroep is groot. Echter, zonder financiering vanuit het rijk is er geen ruimte. Mochten SZW en het kabinet volharden dan zal de VNG de leden moeten raadplegen over de toekomst van de Cao Aan de slag.

Hengelo is de meest inspirerende Global Goals gemeente 2023

De Global Goals gemeenteverkiezing 2023 is gewonnen door de gemeente Hengelo. De winnaar werd tijdens de Global Goals Meet-up op donderdag 1 juni feestelijk bekendgemaakt. De winnende inzending laat zien dat de doelen een kompas kunnen zijn voor duurzame en innovatieve projecten met breed draagvlak onder inwoners.

Nieuwe verenigingsstrategie vast­gesteld

De ALV heeft op woensdag 14 juni ingestemd met de VNG Verenigingsstrategie 2030 ‘Stap naar voren’. In deze strategie kiest de VNG voor een richting waarbij gemeenten een centrale rol spelen in het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken, met samenwerking tussen alle overheidslagen en ondersteuning vanuit de VNG. U vindt de Verenigingsstrategie op vng.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging