VNG Magazine nummer 1, 20 januari 2023

Tekst: VNG

VNG-bedrijven Naleving en Realisatie gefuseerd

Om gemeenten nog beter te ondersteunen in de uitvoeringspraktijk bundelen de VNG-bedrijven Naleving en Realisatie per 1 januari 2023 hun krachten.
Met de fusie wordt de uitvoering versterkt en de samenwerking tussen uitvoering en beleid bevorderd. Dit betekent dat VNG Naleving verdergaat onder de naam VNG Realisatie. De dienstverlening van Naleving aan haar doelgroepen blijft gelijk.


Terugblik VNG-bestuursvergadering, 15 december 2022

De voorzitter opent de vergadering met de vraag aan de bestuursleden een korte terug- en vooruitblik op de eerste maanden in het bestuur te geven. Dit ook ter introductie aan Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en sinds enkele weken vicevoorzitter van de VNG.

Met lef en energie aan de slag
Uit het rondje blijkt dat de bestuursleden en hun commissies voortvarend van start zijn gegaan. Er gebeurt veel in de samenleving, dus er ligt veel op het bord van de gemeenten en daarmee ook op het bord van bestuur en commissies van de vereniging. De aanwezigen spreken de ambitie uit hier met lef en energie aan te willen werken. De nieuwe vicevoorzitter deelt dit enthousiasme.

Bestuurlijk overleg Financiën
Commissievoorzitter Financiën, Saskia Bruines, geeft een terugkoppeling van het (informele) Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) van 14 december met minister Hanke Bruins Slot van BZK en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. Zo is er gesproken over de financieringssystematiek en het vergroten van het belastinggebied. Eind februari wordt er een vervolg aan het overleg gegeven. Dan staan opnieuw dezelfde onderwerpen op de agenda.

Asiel en migratie
Rutger Groot Wassink is voorzitter van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TC-AM). Hij bespreekt met het bestuur de Spreidingswet Asiel, waarvoor de VNG verbetersuggesties heeft gedaan. De verbetersuggesties gaan onder andere over het versimpelen van de verdeel- en beloningssystematiek, meer ruimte voor kleinschaligheid, flexibiliteit en samenhang met integratie en maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast werd ook meegedeeld dat de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne in consultatie was t/m vrijdag 13 januari.

Actieplan Dakloosheid
In samenwerking met een brede coalitie van partijen heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Actieplan Dakloosheid opgesteld. Op 5 december is het actieplan door de deelnemende partijen getekend. Cathalijne Dortmans (commissievoorzitter Zorg, Jeugd en Onderwijs) tekende namens de VNG.

Hervormingsagenda jeugd
In de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 2 december 2022 is de motie Krimpenerwaard aangenomen die aansluit bij de inzet van de VNG sinds het verschijnen van het advies van de Commissie van Wijzen: het jeugdstelsel moet verbeterd worden en daar zijn voldoende financiële middelen voor gemeenten nodig. Cathalijne Dortmans geeft aan dat er de afgelopen weken intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg is geweest. De verwachting is dat er op korte termijn een volgend bestuurlijk overleg is.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Voor het GALA zijn de afgelopen weken concrete afspraken gemaakt die op korte termijn schriftelijk aan het bestuur zullen worden voorgelegd.

College Voor Arbeidszaken
Voorzitter van het College van Arbeidszaken Ton Heerts doet verslag van de verschillende cao-onderhandelingen. Via nieuwsberichten op vng.nl houden we u op de hoogte van het verloop van de cao-onderhandelingen.

Ten slotte

De bestuursvergadering besprak als laatste de ‘fysieke onderwerpen’, zoals de Omgevingswet en de verschillende nationale programma’s die zijn gestart door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierover is op woensdag 7 december een ledenbrief verzonden. Portefeuillehouder binnen het bestuur van de VNG is Liesbeth Grijsen, commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM).

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging