VNG Magazine nummer 12, 26 augustus 2022

Tekst: VNG

VNG Jaarverslag 2021: Veranderen

Het jaar 2021 was een jaar van wachten op een nieuw kabinet met veel financiële onzekerheid voor gemeenten. De VNG zette in op structurele financiële afspraken, betere interbestuurlijke verhoudingen en het versterken van de uitvoering. U leest in het jaarverslag verhalen over onderwerpen zoals de jeugdzorg, de coronacrisis en de asielopvang.
Het jaarverslag is te vinden op vngjaarverslag2021.nl.

Terugblik VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) 7 juli

De commissie-RWM vergaderde op 7 juli gedeeltelijk samen met de commissie Energie, Klimaat, Economie en Milieu (EKEM). Er stonden twee onderwerpen op de gezamenlijke agenda: Gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied en Schoon en emissieloos bouwen. Daarna sprak de commissie over de Landelijke prestatieafspraken sociale huursector.

Gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied
Uit de vergadering komt naar voren dat gemeenten eerder met het rijk aan tafel moeten zitten. Ook moet er worden ingezet op integraliteit door de gebiedsgerichte aanpak. De VNG bereidt een position paper voor. Daarin zal onder meer worden ingegaan op het toekomstbeeld van het landelijk gebied.

Schoon en emissieloos bouwen (SRB)
In voorbereiding zijn een routekaart en een convenant SEB. Gemeenten kunnen het convenant ondertekenen. Voordat gemeenten dit doen, is duidelijkheid nodig over de mate van ondersteuning die aan gemeenten wordt geboden. Voor gemeenten zijn met name toezicht en handhaving op het gebied van schoon en emissieloos bouwen nog een aandachtspunt.

Landelijke prestatieafspraken sociale huursector
De VNG heeft samen met het ministerie van BZK, Aedes en de Woonbond de landelijke prestatieafspraken sociale huursector ondertekend. Vanuit de VNG waren er voor de afronding nog twee grote kanttekeningen. Eén over het te realiseren aantal sociale huurwoningen en één over de huurprijzen van de te bouwen middenhuurwoningen. Uiteindelijk hebben deze kanttekeningen tot voldoende tekstwijzigingen geleid.  

De commissie geeft aan dat er financiële steun van het rijk bij grond­verwerving nodig is. Ook wordt gesignaleerd dat sommige corporaties verkoop als een onderdeel van de interne bedrijfsvoering beschouwen en daarover weigeren prestatieafspraken te maken. De voorzitter concludeert dat gemeenten scherp moeten zijn op de nettotoevoegingen, het vinden van locaties voor sociale woningbouw en de ontwikkelingen rond huurprijzen.

Terugblik College voor Arbeidszaken (CvA) 22 juni

Op de agenda stonden onder andere de conceptarbeidsvoorwaardennota voor een nieuwe cao en het project Stip op de horizon.

Project stip op de horizon
Het doel van het project is om een arbeidsvoorwaardelijke koers voor de gemeentelijke sector vast te stellen. Al eerder werden binnen project de gedeelde waarden van de gemeentelijk werkgevers vastgesteld. De portefeuillehouders van het nieuwe CvA werken de komende beleidsperiode uit hoe de waarden van publiek werkgeverschap vertaald kunnen worden naar toekomstige arbeidsvoorwaarden.

De cao Gemeenten en cao SGO
Het CvA is akkoord met de concept-arbeidsvoorwaardennota. Het bestuur van de VNG en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) stellen op 15 september de arbeidsvoorwaardennota vast. Daarna starten de onderhandelingen. De nota bevat onder andere voorstellen voor hybride werken, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen en duurzame inzetbaarheid.

Pensioen
Verder werden de stappen voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel binnen de commissie gepresenteerd. De Wet toekomst pensioen gaat naar verwachting per 2023 in en ligt nu bij de Tweede Kamer. De Pensioenkamer is bezig met de uitwerking van de ABP-pensioenregeling 2026. Het CvA zal (vooruitlopend op de voorlopige keuze in de Pensioenkamer) hier al in september een advies over voorgelegd krijgen.

CAO SW en CAO aan de slag
Al eerder waren de uitgangspunten van de financiering van beide cao’s goed in kaart gebracht. Na verdere interne voorbereiding wil het CvA bestuurlijk contact hierover met de minister van SZW.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging