VNG Magazine nummer 7, 6 mei 2022

Tekst: VNG

Terugblik vergadering VNG-bestuur 22 april

Financiering decentrale overheden
Het bestuur werd bijgepraat over de gesprekken met het kabinet over de toekomstige financiering van decentrale overheden. Onder meer is afgesproken een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen die een advies opstelt.

Herijking gemeentefonds
Het bestuur is het niet eens met het kabinetsbesluit tot invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds omdat niet is voldaan aan de voorwaarden die de VNG en de ROB hieraan hebben gesteld. Hierover wordt een ledenbrief verstuurd.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Het bestuur besprak wat gemeenten al aan opvang hebben gerealiseerd en de taakstelling voor extra opvangplekken. Het bestuur vraagt aandacht voor het tekort aan ambtelijke capaciteit en bevestiging door het rijk van compensatie van de meerkosten. Daarnaast roept het bestuur op oog te houden voor de huisvesting van andere groepen vluchtelingen en aandachtsgroepen.

Klimaat en woningbouw
Besproken werden de hogere doelstellingen voor klimaat en energie, de RES, de warmtevisies, het capaciteitsprobleem van het elektriciteitsnet en de 100-dagenbrief van minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie over het Klimaat­akkoord en het Nationaal isolatieprogramma. Het bestuur kreeg een presentatie over de Nationale woon- en bouwagenda en het Programma woningbouw. (Meer hierover in de terugblik van de commissie RWM.)

Een thuis voor iedereen
Het bestuur ondersteunt ‘Een thuis voor iedereen’, het interbestuurlijke programma voor de huisvesting van aandachtsgroepen. Het verdelen van de schaarse ruimte is ingewikkeld, het programma gaat gemeenten hierbij ondersteunen. Het voorstel noemt een streefgetal van 30 procent sociale huur per gemeente: een signaal dat elke gemeente geacht wordt bij te dragen aan de huisvesting van aandachtsgroepen.

Terugblik vergadering VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit 31 maart

Ruimtelijke verkenningen PBL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkt aan ruimtelijke scenario’s (verkenningen) die in november gereed moeten zijn. De commissie heeft zorgen over de relatie met de 100-dagenbrief van het kabinet over ruimtelijke ordening: die loopt vooruit op de scenariokeuze van het PBL. Een aandachtspunt is ook hoe de veranderingsbereidheid bij inwoners kan worden gestimuleerd.

Redeneerlijn Level playing field klimaatbestendig bouwen
De commissie sprak eerder over de wenselijkheid van landelijke regels voor klimaatbestendig bouwen. De conclusie was dat kaders nuttig zijn: de redeneerlijn is een pleidooi voor een level playing field. Een van de onderwerpen is de keuze van bouwlocaties. De redeneerlijn stelt dat het stelsel goed doordacht is en naar wens functioneert. Deze mening wordt breed gedeeld, er zijn geen verboden locatiekeuzes en er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

Nationale woon- en bouw­agenda en Programma woningbouw
De VNG kan zich vinden in de hoofddoelstellingen van de Nationale woon- en bouwagenda, maar plaatst kanttekeningen bij de financiering, uitvoeringskracht, sturingsinstrumenten en regie. Het is dan ook de vraag of het bouw­volume en de inzet van het kabinet om bij nieuwbouw twee derde betaalbare woningen te realiseren, haalbaar zijn. Een VNG-reactie op de agenda richting de Tweede Kamer werd besproken en nog aangescherpt.

Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies

Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden kunnen zich tot uiterlijk 2 juni kandidaat stellen voor de in totaal 236 vacatures in bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges van de VNG.
In ledenbrief 22/024 (verzonden op 25 april) leest u meer over het tijdpad, de uitgangspunten en de wijze van aanmelding. We zijn alle kandidaten bij voorbaat dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de bestuurlijke organisatie van de VNG.