Ledenbrief nummer
Lbr. 22/024

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Wij nodigen alle raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders en burgemeesters van harte uit om zich uiterlijk 2 juni a.s. kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges. Dat doen we in het besef dat niet alle kandidaatstellingen kunnen worden gehonoreerd. Op basis van de ervaringen in afgelopen vacaturerondes na raadsverkiezingen houden wij rekening met in totaal 600 tot 800 kandidaten voor 226 vacatures. We zijn alle kandidaten bij voorbaat dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de bestuurlijke organisatie van de VNG en hopen dat straks ook de niet voorgedragen kandidaten in een andere hoedanigheid hun bijdrage willen leveren. Zeker in deze spannende periode met een nieuw kabinet en grote opgaven voor de gemeenten, heeft onze vereniging de inzet van u allen hard nodig.

Conform de VNG Statuten worden alle functies opengesteld, behalve die van voorzitter, vicevoorzitter en een aantal vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Voor deze functies  geldt een afwijkende benoemingstermijn op basis van de VNG Statuten respectievelijk het Reglement van de commissie Europa & Internationaal. Verder wijzen wij u erop dat huidige leden van bestuur en commissies, die zich in hun eerste benoemingstermijn bevinden, zich kunnen kandideren voor een tweede en laatste benoemingstermijn. 

Bijgaand ontvangt u een algemene profielschets voor de bestuurlijke organisatie en werkwijze van de VNG en algemene en specifieke profielschetsen voor het bestuur, de adviescommissies en de colleges, waarin de belangrijke thema’s voor de periode 2022-2026 kort worden geschetst.