VNG Magazine nummer 3, 16 februari 2024

Tekst: VNG

Top Bestaanszeker Nederland

Maandag 29 en woensdag 31 januari stonden in het teken van de Top Bestaanszeker Nederland. Op maandag 29 januari stond het inwonersperspectief voorop. In Driebergen gingen wethouders en inwoners met elkaar in gesprek over de verklaring Bestaanszekerheid binnen 10 jaar die gemeenten, publieke dienstverleners en ministeries hebben opgesteld. Op woensdag 31 januari overhandigden vertegenwoordigers van UWV, SVB en VNG de breedgedragen verklaring aan vertegenwoordigers van de landelijke politiek. In de verklaring wordt opgeroepen tot hervormingen binnen het stelsel van bestaanszekerheid. Luisteren naar inwoners en een blik op de lange termijn zijn daarbij belangrijk. Maatschappelijke organisaties, inwoners en Tweede Kamerleden hebben de verklaring positief ontvangen.

Op 1 februari vond in de vaste Kamercommissie SZW het debat over Armoede- en Schuldenbeleid plaats. Diverse Kamerleden refereerden in hun bijdrage aan de Top Bestaanszeker Nederland en de Verklaring die daar is gepresenteerd. Demissionair minister Carola Schouten voor Armoedebeleid zegde toe om hierover met de VNG in gesprek te gaan tijdens het bestuurlijk overleg tussen de VNG en SZW. Van de beide dagen is een verslag gepubliceerd op vng.nl. Lees meer over de top in VNG Magazine van 16 februari 2024.
 

Terugblik bestuursvergadering van 26 januari 2024

Voorzitter Sharon Dijksma opent de online vergadering van het VNG-bestuur. Zij kondigt aan op 8 maart een diner te organiseren in het VNG-kantoor tijdens Internationale Vrouwendag.

Kabinetsformatie
De kabinetsformatie is nog gaande. Het bestuur bespreekt de doelstellingen voor gemeenten en de activiteiten die we de VNG onderneemt zowel richting rijk en politiek als richting de leden. Zo is de resolutie van de laatste ALV vertaald naar een bericht aan de informateur. De resolutie hebben we op dinsdag 30 januari verstuurd, mede namens de andere koepels van decentrale overheden: het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).
Ook organiseerde de VNG afgelopen 29 en 31 januari de Top Bestaanszeker Nederland. Verder staat er voor eind februari nog een Woontop op de planning.

Elke regio telt!
Het VNG-bestuur heeft in juli 2023 besloten een adviesgroep in te richten om het bestuur te adviseren over het rapport Elke regio telt!. Dit is een rapport van maart 2023 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het rapport is bestemd voor het rijk, maar biedt ook voor gemeenten en de VNG aanknopingspunten.
De adviesgroep presenteert drie aanbevelingen voor de VNG. Deze gaan over investeringen, regionale ontwikkeling en de verbinding tussen de regio’s en het rijk. Het rapport en de adviezen worden door het bestuur besproken. De rode draad daarbij is dat het niet draait om de tegenstelling tussen de stad en het platteland, maar juist om aandacht voor noodzakelijke vooruitgang in alle regio’s, in heel Nederland.

Overige punten
Het bestuur van de VNG stemt verder ook in met het voorstel voor een begrotingsadvies aan de leden en met de geactualiseerde standpunten over arbeidsmigranten.
 

Effect digitalisering op jongeren in Trendrapport 2024

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2024 is verschenen. In deze vierde editie is er aandacht voor de invloed van digitalisering op het welzijn van kinderen en jongeren, taalmodellen en AI en algoritmen. Verder leggen lokaal bestuurders uit hoe ze met digitale kansen en risico’s omgaan.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging