Adresfraude

U vindt hieronder een overzicht van de belangrijkste documenten over de aanpak van adresfraude. Praktijkvoorbeelden vindt u op een aparte pagina.

Inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP) | Kamervragen  

De minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris Financiën geven antwoord op vragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis (allen VVD) over het inschrijven in de Basisregistratie Persoon (BRP).

> Lees meer

Problemen van dak- en thuislozen rond inschrijven in de BRP | Kamervragen

Gemeenten zijn verplicht elke persoon die (naar verwachting) binnen een half jaar tenminste 4 maanden rechtmatig in Nederland verblijft in te schrijven als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit schrijft staatssecretaris Knops (BZK) in antwoord op vragen van Kamerlid Peter (CDA) over de problemen die dak- en thuislozen ondervinden bij het inschrijven in de BRP.

> Lees meer

Spookburgers | Kamervragen

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen van Kamerleden Peters en Van der Molen (CDA) en vragen van Kamerlid Van Dijk (SP) over het bestaan van zogenaamde 'spookburgers' en gemeenten die een briefadres weigeren.

> Lees meer

Berichtgeving over woonfraude | Kamerbrief

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Ollongren ( BZK) een reactie op de berichtgeving over woonfraude vanuit het perspectief van illegale onderverhuur. Aan bod komen ook een aantal moties met verzoeken om woonfraude beter aan te kunnen pakken.

> Lees meer

Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen | Kamerbrief

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de toeristische verhuur van woningen. Ze gaat ook in op de voorgenomen wijziging van de Huisvestingswet 2014, als onderdeel van deze aanpak.

> Lees meer

Illegale verhuur via Airbnb | Kamervragen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt diverse Kamervragen over de (illegale) verhuur van woningen via Airbnb. Bij 1400 huizen in Amsterdam worden de huizen verhuurd door mensen die buiten de stad staan ingeschreven. Ook blijken de huizenprijzen in Amsterdam te stijgen door Airbnb.

> Lees meer

Problemen van burgers bij weigeren inschrijving in BRP | Brief aan gemeenten

Met deze brief aan alle gemeenten brengt staatssecretaris Knops (BZK) de circulaire 'BRP en Briefadres', samen met een stappenplan, onder de aandacht vanwege de recent in het nieuws gekomen problemen van burgers bij de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Mensen die (langer dan 4 maanden) rechtmatig in Nederland verblijven dienen als ingezetene in de BRP ingeschreven moeten worden.

> Lees meer

Rondetafelgesprek Woonfraude 13 maart 2019 | VNG Position Paper

Tijdens het rondetafelgesprek inzake woonfraude op woensdag 13 maart 2019 wordt onder andere de position paper van VNG omtrent woonfraude besproken worden. Deze position paper gaat in op de oorzaken van woonfraude, zoals het tekort aan betaalbare huurwoningen en geeft mogelijke verbeterpunten.

> Lees meer

Uitkeringsfraude arbeidsmigranten WW | Kamerbrief

Met deze brief aan de Tweede Kamer gaat minister Koolmees (SZW) in op de strengere aanpak van WW-fraude door arbeidsmigranten. Met het UWV is er afgesproken te komen tot een strakkere aanpak van de geconstateerde fraude. Zo is er met het UWV afgesproken dat de controle op adresgegevens wordt geïntensiveerd, onder andere door adresvergelijkingen. In samenhang daarmee wordt toegewerkt naar een solide systeem van adresregistratie binnen het UWV, waarbij het adres in de Basisregistratie Personen (BRP) voortaan leidend is.

> Lees meer

Bestuurders vragen om meer adresonderzoek | Artikel

Afgelopen drie jaar nam het aantal uitgevoerde LAA-adresonderzoeken steeds toe. In 2018 blijft voor het eerst een te groot deel van de signalen liggen. Gemeenten vinden het vaak lastig om genoeg onderzoekscapaciteit vrij te maken. Hoe is dat op te lossen?

> Lees meer

Aanpak toekomst Basisregistratie Personen (BRP)-stelsel | Kamerbief

Staatssecretaris Knops (BZK) gaat in deze brief in op de toekomst van het Basisregistratie Personen (BRP)-stelsel. Voor het ontwikkelen van een beleidsvisie op de toekomst van de BRP heeft hij overleg met gemeenten en gebruikers. Dit heeft geleid tot een aantal beelden op korte, middellange termijn en lange termijn.

> Lees meer

Stroomschema initiatieffase alle projecten

Dit stroomschema brengt de initiatieffase van alle mogelijke projecten van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) in beeld.

> Lees meer

Model lokaal projectplan Bewoningsvraagstukken

Dit model van een lokaal projectplan kunnen gemeenten gebruiken bij hun LSI-projecten op het gebied van bewoningsvraagstukken.

> Lees meer

Project Adresfraude | Factsheet

Doelstelling van het project Adresfraude van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) is het verbeteren van de kwaliteit van de BRP en het aanpakken van adres gerelateerde fraude. Lees alles over het project 'Adresfraude' in de factsheet.

> Lees meer

Elke tien minuten... | Voortgangsrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Dit rapport geeft de resultaten van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)over 2016 en het biedt zicht op mogelijke ontwikkelingen.

> Lees meer

Samen sterk tegen adresfraude | Rapport (20 april 2015)

Tussen mei 2014 en januari 2015 hebben twee adviseurs fraudebestrijding van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 124 gesprekken gevoerd in het kader van adresfraudebestrijding met vertegenwoordigers van de afdeling Burgerzaken bij gemeenten in Nederland.

> Lees meer

Handreiking Bestuurlijke Boete, als bedoeld in de Wet basisregistratie personen

De Wet basisregistratie personen (brp) introduceert een nieuw instrument voor de handhaving van de plichten die burgers hebben ten aanzien van de brp, namelijk de bestuurlijke boete. Handhaven van deze burgerplichten kan slechts nog worden gesanctioneerd met een bestuurlijke boete.

> Lees meer

Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk | Eindrapport

Het et eindrapport van het project: Adresonderzoek 'Samen Leren'. Een toezegging aan de Tweede Kamer dat alle gemeenten jaarlijks de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) gaan onderzoeken vormde de basis voor dit onderzoek, waaraan 51 gemeenten hebben meegewerkt.

> Lees meer

Ondersteuning op maat

Logo VNG Naleving

Bij ondersteuningsverzoeken bezoeken onze specialisten u in een 'samenstelling op maat'. Onze deskundigheid bestaat uit zowel theoretische, juridische expertise als praktische veldkennis. Vraagt u zich af of de signalen die uw gemeente ontvangt voldoende zijn voor een ondersteuningstraject, neem dan contact op met de VNG Naleving-adviseur in uw regio. ​