Datum
Organisatie
Ministerie van SZW
Soort
Wet- en regelgeving

In de Kamer is gesproken over misbruik van de Werkloosheidswet (WW) bij arbeidsmigranten. In het verlengde daarvan is gesproken over de cultuur binnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Met deze brief informeert minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer nader over dit alles.

Fraude met uitkeringen is volgens de minister onacceptabel. Het ondermijnt het draagvlak van het sociale zekerheidsstelsel. Een stelsel dat er op is gericht om mensen te ondersteunen die in een kwetsbare positie verkeren. De meeste van deze mensen leven de regels na. Maar in elk uitkeringsstelsel zijn er ook fraudeurs. Het is een ingewikkelde uitdaging om fraude te voorkomen en te bestrijden. Omstandigheden wijzigen en fraudeurs weten vaak heel gewiekst de zwakheden in de systemen te bespelen. In de afgelopen jaren is er een toenemend risico op misbruik bij arbeidsmigranten met een WW-uitkering. Dit moet volgens de minister met kracht worden aangepakt.

Kernpunten toekomstige aanpak fraude met WW-uitkeringen

De fraude met WW-uitkeringen onder arbeidsmigranten is onacceptabel en heeft terugkijkend niet de benodigde urgentie gehad. Met het UWV is er afgesproken te komen tot een strakkere aanpak van de geconstateerde fraude. Die bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • Er is met het UWV afgesproken dat de controle op adresgegevens wordt geïntensiveerd, onder andere door adresvergelijkingen. Het UWV is daar ook al mee gestart. Dit doet het UWV in samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • In samenhang daarmee wordt toegewerkt naar een solide systeem van adresregistratie binnen het UWV, waarbij het adres in de Basisregistratie Personen (BRP) voortaan leidend is. Dat betekent onder andere dat alleen een correspondentieadres niet langer volstaat voor het krijgen van een uitkering. Doel is om adresfraude lastiger te maken.
  • Verder wil de minister de afhankelijkheid van tussenpersonen bij arbeidsmigranten verminderen. Dat kan door middel van meer persoonlijk contact direct aan het begin van een uitkering, waar nodig met tussenkomst van tolken.
  • Tevens gaat het UWV werken aan registratie van tussenpersonen, zodat het UWV meer grip krijgt op die tussenpersonen.
  • Tenslotte gaat het UWV in contact treden met andere uitvoerders. Doel is om van elkaar te leren en te onderzoeken of er nog andere maatregelen mogelijk zijn.

In een latere brief van 10 oktober gaat de minister in op strengere controle van verwijtbare werkloosheid.