Datum
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Soort
Wet- en regelgeving

Met deze brief aan alle gemeenten brengt staatssecretaris Knops (BZK) de circulaire 'BRP en Briefadres', samen met een stappenplan, onder de aandacht vanwege de recent in het nieuws gekomen problemen van burgers bij de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

De staatssecretaris is zich ervan bewust dat beslissen over de inschrijving van iemand in de BRP niet altijd eenvoudig is, zeker niet als het een briefadres betreft. Als een burger aangeeft geen woonadres (meer) te hebben, gaat daar vaak complexe sociale problematiek achter schuil. Bovendien is er ook waakzaamheid nodig, omdat ook vanuit frauduleuze motieven om een briefadres kan worden gevraagd.

Rechtmatig verblijf in Nederland

Mensen die (langer dan 4 maanden) rechtmatig in Nederland verblijven dienen als ingezetene in de BRP ingeschreven moeten worden. Aangezien de bewoordingen in de Wet BRP met betrekking tot het inschrijven van personen op een briefadres in de dagelijkse uitvoeringspraktijk nog niet altijd duidelijk genoeg blijken te zijn, zet de staatssecretaris een wetswijziging in gang om te verduidelijken dat gemeenten verplicht zijn een burger ambtshalve te registreren op een briefadres indien betrokkene geen woonadres heeft en zelf ook geen aangifte doet of kan doen van een briefadres.

Ondersteunen gemeenten

Daarnaast blijft Knops zich inspannen om gemeenten te ondersteunen bij dilemma's rond inschrijving in de BRP. De circulaire en het stappenplan zijn daarbij hulpmiddelen. Daarnaast gaat BZK, net als voorgaande jaren, bijeenkomsten organiseren. De problematiek rond inschrijving op een briefadres komt aan de orde in een workshop die BZK momenteel samen met gemeenten en de Nationale Ombudsman ontwikkeld.

Gerelateerde links