Datum
Organisatie
VNG
Soort
Handreiking/factsheet

Tijdens het rondetafelgesprek inzake woonfraude op woensdag 13 maart 2019 wordt onder andere de position paper van VNG omtrent woonfraude besproken. Woonfraude kent diverse vormen en vindt zijn oorsprong in een verschil van feitelijke bewoning op een adres ten opzichte van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). In de position paper gaat de VNG in op de oorzaken van woonfraude, zoals het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Effecten

Woonfraude heeft op diverse terreinen aanzienlijke invloed. Voor de omgeving kan overlast, gevaarzetting en verloedering van de wijk optreden. Ook ontstaan door woonfraude onnodig lange wachtlijsten voor woningzoekenden.

Aanpak woonfraude

Gemeenten investeren meer en meer in adrescontroles ten behoeve van rechtmatige registratie in de BRP. Daarnaast worden vanuit diverse kanten initiatieven ontplooid om woon- en adresfraude integraal en samen met gemeenten aan te pakken. Zo is vanuit het ministerie van BZK onder de noemer Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) een breed samenwerkingsverband opgericht. En sinds 2006 wordt, onder verantwoording van het ministerie van SZW, door overheidsinstanties uit de fiscale en sociale zekerheid, vanuit de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), geĆÆnvesteerd in adrescontroles bij de uitvoering van interventieprojecten.

Verbeterpunten volgens de VNG

  • Het structureel delen van kennis.
  • Bestandsvergelijkingen wordt nog niet optimaal benut.
  • Het terugmelden van afwijkingen of zelfs fouten in de BRP door afnemers is essentieel voor het verder verhogen van de kwaliteit van de BRP. Dit wordt in de praktijk nog onvoldoende gestimuleerd en toegepast.
  • Verder verhogen van de binnengemeentelijke samenwerking.
  • Een betere samenwerking tussen gemeenten en woningbouwverenigingen/coƶperaties.
  • Onderzoeken of het wenselijk/mogelijk is wettelijke beperkingen weg te nemen zodat gemeenten met particuliere woningverhuurders BRP gegevens kunnen uitwisselen.