Kennisbank VNG Naleving (117)

Kennisbank naleving is onderdeel van:
Filter resetten

Handreiking effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid

De effectrapportage is een van de 50 aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten. De handreiking ondersteunt gemeenten in hun taak om adequaat en vroegtijdig te kunnen anticiperen op de huisvestingsvraag van arbeidsmigranten bij nieuwe grootschalige bedrijfsvestigingen. Meer lezen

Factsheet: aan de slag met partiële inkomsten

Een deel van de bijstandsgerechtigden heeft geen volledig dienstverband, maar werkt bijvoorbeeld op basis van een 0-urencontract. Zo’n cliënt ontvangt dan zogeheten partiële inkomsten en de gemeente vult dat aan om tot een inkomen op bijstandsniveau te komen. Het doel... Meer lezen

Dossiervorming Participatiewet

Gemeenten moeten voor de uitvoering van de Participatiewet persoonsgegevens van uitkeringsgerechtigden verwerken. Het risico bestaat daarbij dat gemeenten te veel persoonsgegevens verwerken. Meer lezen

Handreiking Doenlijkheid van beleid

Sinds een aantal jaar hebben beleidsmakers het 'doenvermogen' van burgers in het vizier als belangrijke factor om rekening mee te houden bij het maken van beleid. Dit is een goede zaak. De aansluiting van beleid naar daadwerkelijk gedrag mist namelijk... Meer lezen

Webinar Toezicht en handhaving als preventie niet toereikend is

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel zijn gemeenten tijdens het hele traject verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. Bij deze nieuwe regierol hoort ook het stimuleren van spontane naleving van de wet- en regelgeving. Samen met de inburgeraar maakt u... Meer lezen

Naleving nieuwe Wet inburgering

De nieuwe Wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. De kern is dat inburgeraars zo snel mogelijk en volwaardig meedoen aan de Nederlandse samenleving. Betaald werk is hierin een belangrijk element. Binnen het vernieuwde inburgeringsstelsel hebben gemeenten nog... Meer lezen

Verkenning Cryptocurrency en de Participatiewet

Het bezitten van, handelen in en betalen met cryptocurrency is relevant met het oog op de Participatiewet. In deze verkenning leest u hoe u kunt vaststellen of een cliënt cryptocurrency in bezit heeft en hoe u dat kunt beoordelen in... Meer lezen