Zoekresultaten (1 - 12 van de 16697)

Onderwerpen
Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: psychische klachten, verstandelijk beperkt, verslaafd e.d. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Daderschap en slachtofferschap kunnen door elkaar lopen. Met oog op goede ondersteuning en zorg én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. In 2025 moet iedere regio een integrale aanpak hebben om kwetsbare inwoners en hun gezinnen de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. Lees meer: De landelijke agenda zorg en veiligheid: perspectief 2025

Onderwerpen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden.

Onderwerpen
Omgaan met risico’s is dagelijkse kost voor gemeenten. Van grondexploitaties en onvoorspelbare kosten in het sociaal domein tot schade aan gemeentelijke gebouwen. Het is van belang om risico’s gestructureerd en systematisch te managen en te wegen. Hoe wordt risicomanagement een vraagstuk voor de hele organisatie en niet alleen van de afdeling Financiën? Hoe richt u de verzekeringsportefeuille optimaal in? Risicobeheer is ook het bouwen aan een veerkrachtige (resilient) gemeentelijke organisatie en lokale gemeenschap.

Onderwerpen
Schulden en armoede zijn problemen voor een groeiende groep mensen in Nederland. Door de coronacrisis neemt die groep toe. Gemeenten staan voor de uitdagende taak om inwoners met problematische schulden te helpen. Daarbij zetten ze niet alleen in op het aanpakken van de schulden, maar ook op het voorkomen van armoede en schulden. Dit kunnen gemeenten niet alleen, hiervoor doen ze een dringend beroep op de rijksoverheid om bestaanszekerheid voor iedereen te borgen.

Onderwerpen
Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages, geven een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat gemeenten dit in een vroegtijdig stadium signaleren. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van politie en gemeentelijke handhavers.

Onderwerpen
Gemeenten hebben de wettelijke taak om statushouders te huisvesten en te laten inburgeren. Ze zijn de laatste schakel in de asielopvang. De omvang en samenstelling van de asielinstroom verandert continu en dat heeft gevolgen voor de rest van de asielketen. Om hier beter op in te kunnen spelen hebben rijk, provincies, COA en gemeenten de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen opgesteld. Daarmee kunnen partijen beter op deze fluctuaties inspelen en verbetert de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie in de gemeenten.

Onderwerpen
In deze rubriek gaat het om de rol van de gemeente als werkgever. Geen gemakkelijke rol, in de huidige arbeidsmarkt is het een opgave om voor een personeelsbestand te zorgen dat aansluit bij de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Uiteraard is het ook van belang dat ambtenaren en bestuurders veilig, gezond, gemotiveerd en integer hun werk doen. Daarnaast hebben gemeenten, vanwege de banenafspraak, de taak om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Om mensen aan de slag te helpen - en te houden - zet de VNG in op thema’s als (financiële) arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden, integriteit en de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Onderwerpen
Een veranderende samenleving vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. Een van de speerpunten is een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur waardoor gemeenten de dienstverlening aan inwoners en bedrijven kunnen optimaliseren. Onderwerpen als dienstverlening aan inwoners en ondernemers, digitale toegankelijkheid en de WMEBV vindt u in onze nieuwe rubriek Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten.  

Onderwerpen
Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor de lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen.  De VNG maakt zich sterk voor voldoende financiële middelen voor gemeenten en de vrijheid om deze naar eigen inzicht aan te wenden teneinde de rol als zelfstandige overheid adequaat te kunnen spelen.

Onderwerpen
Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en participatie van mensen. Van bibliotheken tot podiumkunsten, van sport tot monumentenzorg, het moet toegankelijk blijven voor iedereen.

Onderwerpen
Om de lokale democratie en het lokale bestuur te versterken nemen gemeenten de verwachtingen en behoeften van de samenleving als uitgangspunt. Zij redeneren van buiten naar binnen en plaatsen de maatschappelijke opgaven voorop. Wat volgt is de bestuurlijke invulling van de lokale democratie.

Onderwerpen
Gemeenten hebben eigen inkomsten nodig om kosten te dekken voor diensten of om uit te geven aan lokale taken en voorzieningen. Op deze pagina vindt u meer informatie over gemeentelijke belastingen: van OZB, Wet WOZ tot leges, van heffing tot invordering en van beleid tot praktijk.

Zoekresultaten uit VNG Fora

Veel onderwerpen worden ook besproken op VNG Fora. Word lid van VNG Fora.