Zoekresultaten (181 - 192 van de 15022)

Onderwerpen
Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. De ambities lopen uiteen van een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering (denk aan het (maatschappelijk) vastgoed of de gemeentelijke voertuigen) tot het opnemen van CO2-reductie in de gemeentelijke inkoop via aanbestedingen. Veruit de meeste gemeenten zijn druk aan de slag hun ambities te vertalen naar beleid en uitvoering.  De VNG ondersteunt gemeenten hierbij met het Programma CO2-reductie. In 2019 zette het programma in op de drie onderstaande projecten. In 2020 wordt hieraan vervolg gegeven.

Onderwerpen
Voor gemeentelijke en regionale opgaven kunnen Europese subsidies worden ingezet. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende Europese netwerken die relevant kunnen zijn voor uw gemeente.

Onderwerpen
Ondernemers zorgen voor dynamiek en bedrijvigheid in gemeenten, zij zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid.

Onderwerpen
Onder de vlag ‘Smart Cities’ zetten wereldwijd lokale overheden (vaak samen met bedrijven, burgers en instellingen) integrale en datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de stad te verbeteren. Grotere gemeenten en de VNG werken aan de internationalisering van de Nederlandse Smart Cities. Dit volgt uit de Smart City Strategie, begin 2017 aanboden aan premier Rutte. 

Onderwerpen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraad).

Onderwerpen
Werknemers en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van april 2013 afgesproken om extra banen te creëren. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. De VNG ondersteunt met andere overheidswerkgevers haar leden hierbij met bijeenkomsten over dit thema, praktische hulpmiddelen en het delen van voorbeelden. Lees verder

Onderwerpen
Cultuureducatie en amateurkunst verdienen een brede basis in onze maatschappij. Dat vraagt om innovatief en beleid overstijgend denken door gemeenten, provincies en Rijk.

Onderwerpen
Internationale agenda’s, Europese wet- en regelgeving en afspraken kennen lokale aspecten en uitvoeringsvraagstukken. De VNG zet zich in zich in voor de gemeentelijke belangen en positie in het internationale en Europese speelveld. 

Onderwerpen
Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor moeten zij eind 2021 een Transitievisie warmte vaststellen. Dit omvat een enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) geen aardgas meer gebruiken, worden geïsoleerd en voorzien van een duurzame alternatief.

Onderwerpen
De Wmo 2015 en Jeugdwet hebben als doel dat de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt gegeven en de middelen daaraan worden besteed. Dat vraagt om inzicht in de aard en omvang van fouten en fraude in Wmo2015 en Jeugdwet en om een aanpak in de gemeenten van fraudepreventie en handhaving. 

Onderwerpen
Gemeenten kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken. De Tozo is ingesteld per 1 maart 2020 en loopt op 1 juni af.  Verlenging Tozo t/m 30 september Het kabinet heeft op 28 mei bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met een extra maand wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden. De formulieren in de toolkit Tozo na 1 juni zijn hierop aangepast. Update kamerbehandeling Tozo (29 mei) De Tweede Kamer behandelde donderdag 28 mei het economisch noodpakket noodmaatregelen 2.0. Tijdens het debat is een aantal moties ingediend die betrekking hebben op de Tozo. De stemming over deze moties is op dinsdag 2 juni. Mocht de uitslag gevolgen hebben voor de uitvoering van de Tozo dan informeren we u zo spoedig mogelijk op deze pagina. Toolkit Tozo Ter ondersteuning heeft het ministerie van SZW een toolkit samengesteld met daarin modelbrieven en -beschikkingen, modelaanvraagformulieren en een instructiehandreiking. Hieronder vindt u alle FAQ’s over de Tozo-regeling voor de gehele periode.   Ga naar de toolkit voor de regeling die kan worden aangevraagd van 1 maart tot 1 juni 2020            Ga naar de toolkit voor de regeling die kan worden aangevraagd van 1 juni 2020 t/m 30 september 2020