Zoekresultaten (169 - 180 van de 15619)

Onderwerpen
Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een domeinoverschrijdende, integrale en goed functionerende aanpak, waarbij de persoon en zijn/haar omgeving centraal staat. Lees verder

Onderwerpen
Over transformatie rond/vanuit de maatschappelijke ondersteuning. Met informatie over nog lopende en recent afgeronde programma’s.

Onderwerpen
Gemeenten willen kennis en onderzoek in het sociaal domein maximaal benutten. Dat vraagt om kennisontwikkeling en -verspreiding: bottom-up, via lokale en regionale transformatiewerkplaatsen en kennisnetwerken.

Onderwerpen
Gemeenten willen maatwerk kunnen bieden en inburgering inbedden in een breder traject van participatie en geleiding naar werk.

Onderwerpen
In dit dossier staat alle informatie over het collectieve zorgverzekeringscontract. Op deze pagina lichten wij dit contract toe, treft u veelgestelde vragen aan en houden wij u op de hoogte van het actuele nieuws over dit onderwerp.

Onderwerpen
Integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn college en raad gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Onderwerpen
Werknemers en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van april 2013 afgesproken om extra banen te creëren. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. De VNG ondersteunt met andere overheidswerkgevers haar leden hierbij met bijeenkomsten over dit thema, praktische hulpmiddelen en het delen van voorbeelden. Lees verder

Onderwerpen
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) is op 11 december 2019 opgericht om de gemeenschappelijke sociale en sociaal-economische belangen van de leden in de brede sector van gemeentelijke organisaties te behartigen. Concreet betekent dit dat de vereniging opkomt voor de belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Eén van de belangrijkste activiteiten van de vereniging is daarbij het afsluiten van een cao en het geven van informatie over arbeidsvoorwaarden. Alle informatie en nieuws over de WSGO is te vinden op www.wsgo.nl

Onderwerpen
In dit dossier vindt u beleidsinhoudelijke informatie over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden.

Onderwerpen
Gemeentemedewerkers in een bezwarende functie, zoals brandweer- en ambulancemedewerkers, hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Vanwege diverse (fiscale) wetswijzigingen is dit per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is het FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers staat na 20 dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Sinds 2017 geldt een herziening van het FLO-overgangsrecht voor brandweermedewerkers.

Onderwerpen
De Eerste Kamer stemde 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk is aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet is.