E-mailarchivering

Implementatiesteun Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

GGU Project

FAQ uit verschillende invalshoeken

Met de ingang van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) krijgen burgers en ondernemers het recht om formele berichten elektronisch aan de overheid te versturen. Het gaat om berichten die deel uit maken van een procedure over een aanvraag, beschikking, besluit, klachten, zienswijze, of andere berichten die krachtens wettelijk voorschrift zijn voorgeschreven en onder bestuurlijk verkeer vallen. De gemeente wijst de digitale kanalen aan die ze daarvoor kunnen gebruiken. Ook gelden nieuwe waarborgen over onder meer ontvangstbevestiging, notificatie, en termijnverlenging bij storing.

Doel

Bewustwording bij gemeenten en leveranciers van de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de implicaties hiervan voor proces, organisatie en de gebruikte systemen. Informatieverstrekking over de wet. Het delen van ervaringen van gemeenten met de implementatie van de wet. 

Hoe?

Ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van de wet vindt plaats via:  

  • Webinars/kennissessies en presentaties 
  • Community forum 
  • Afstemming met BZK en de andere bestuursorganen.
  • Ondersteunen van gemeenten in het kader van de wet. 
  • Ondersteunen van gemeenten in het kader van leveranciersmanagement.
  • Juridische ondersteuning vanuit VNG door toelichting, juridisch advisering en beantwoording van vragen alsmede het opstellen van een Model Aanwijzingsbesluit.
  • De wettelijke eisen inbrengen bij de generieke services die ontwikkeld worden binnen het Omnichannel programma, en project samenwerkende portalen.
  • Relatie onderhouden met landelijke generieke services die gemeenten gebruiken, zoals MijnOverheid-Berichtenbox. 
  • Opstellen van een handreiking voor eFormulieren en Notificeren met enkele voorbeelden die voldoen aan de wet en waarbij de digitale toegankelijkheid getoetst is. 


De Wmebv kent drie hoofdonderwerpen: het verzenden van formele berichten door burgers, het ontvangen van formele berichten door bestuursorganen, en invulling geven aan de zorgplicht om passende ondersteuning te bieden bij dienstverlening.  
De wet wijzigt een aantal artikelen in de Algemene wet bestuur. Welke dit exact zijn kunt u terugvinden in het wetsvoorstel en de handreiking van BZK. 
 
In het kader van de implementatie moeten gemeenten in eerste instantie uitzoeken in haar eigen processen welk type bestuurlijk verkeer reeds voldoet aan de eisen die de wet stelt en welke nog niet. Aansluitend moeten ze een logische en gebruiksvriendelijke oplossing implementeren voor het aangewezen digitale kanaal. De wet vraagt dat hierin pragmatisch wordt gehandeld: de mogelijkheid bieden om digitaal zaken te kunnen doen met de overheid staat voorop.

De pilotgemeenten geven aan dat er zo’n 400 types (of processen van) bestuurlijk verkeer zijn. Voor veel gemeenten een flinke klus dus en reden om hier tijdig mee te starten. 

Het zorgplicht deel van de wet gaat in per 1 januari 2024. Gemeenten moeten hiervoor passende ondersteuning aanbieden aan digitaal minder vaardige burgers.

De overige wettelijke bepalingen uit de wet gaan naar verwachting in per 1 juli 2024.