Burgemeesters vallen niet onder de sociale wetgeving. De Wet verbetering poortwachter, WIA en Ziektewet zijn niet van toepassing op de burgemeesters. In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers zijn daarom regels opgenomen ingeval een burgemeester ziek en/of arbeidsongeschikt raakt.

In het geval van ziekte tijdens ambtsvervulling wordt de bezoldiging onverkort doorbetaald.