Burgemeesters vallen niet onder de sociale wetgeving. De Wet verbetering poortwachter, WIA en Ziektewet zijn niet van toepassing op de burgemeesters. In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers zijn daarom regels opgenomen ingeval een burgemeester ziek en/of arbeidsongeschikt raakt.

In het geval van ziekte tijdens ambtsvervulling wordt de bezoldiging onverkort doorbetaald.

Ziekte burgemeesters

Ziekmelding

De burgemeester, of als hij daartoe niet in staat is zijn vertegenwoordiger, moet zich direct op de eerste ziektedag ziek melden bij Zorg van de Zaak. Bij de ziekmelding vermeldt de burgemeester de benodigde persoonlijke gegevens en contactpersoon bij de gemeente.

Naast de ziekmelding bij Zorg van de Zaak en de gemeente, dient de burgemeester die langer dan acht dagen door ziekte het ambt niet kan vervullen de Commissaris van de Koning te informeren via het Kabinet van de Commissaris van de Koning. De melding aan de Commissaris van de Koning kan worden gedaan via postbuspa@minbzk.nl.

Na een week ziekteverlof neemt de bedrijfsarts van Zorg van de Zaak telefonisch contact op met de burgemeester voor een intakegesprek. Na het intakegesprek geeft de bedrijfsarts advies over het re-integratietraject. Na vier weken zal de bedrijfsarts de burgemeester oproepen voor spreekuurcontact. Deze afspraak kan fysiek of telefonisch plaatsvinden.

Vervolgafspraken vinden doorgaans om de vier weken plaats. In geval van een kortdurend ziekteverzuim (bijv. griep) zal er doorgaans geen intakegesprek en/of re-integratieadvies volgen. In die gevallen geldt dat als de burgemeester weer beter is, een melding moet worden gedaan op dezelfde wijze via telefoon of per e-mail aan Zorg van de Zaak.

Langdurige ziekte

Als de burgemeester langer ziek is, dan zal na zes weken na de eerste ziektedag een plan van aanpak worden opgesteld. Het doel van dit plan is om na te gaan welke re-integratie-activiteiten nodig zijn om de burgemeester te laten terugkeren in het ambt.

Tussentijds kan dit plan worden aangepast en vindt na zes maanden een medisch onderzoek plaats. Voorafgaand aan het medisch onderzoek zal de burgemeester uiterlijk na vijf maanden een brief van Zorg van de Zaak ontvangen met informatie over het medisch onderzoek.

Indien de burgemeester dat wenst kan gebruik worden gemaakt van een door de burgemeester aan te wijzen arts. De bedrijfsarts van Zorg van de Zaak zal zijn bevindingen delen met de door de burgemeester aangewezen arts.

Is sprake van uiteenlopende bevindingen, dan kan de Minister van BZK beslissen een onafhankelijke arts in te schakelen. De burgemeester is gehouden om aan medische onderzoeken mee te werken.

Arbeidsongeschiktheidsontslag

Mocht de uitslag van het medisch onderzoek uitwijzen dat herstel binnen zes maanden niet is te verwachten dan zal de Minister van BZK zich beraden op vervolgstappen en/of mogelijk arbeidsongeschiktheidsontslag.

Het arbeidsongeschiktheidsontslag komt alleen aan de orde als er sprake is van een ononderbroken ziekteperiode van zes maanden en herstel van de ziekte niet binnen een periode van de daarop volgende zes maanden te verwachten is.

Volgt er geen ontslag en is herstel te verwachten, dan wordt de re-integratie en maatwerkbegeleiding voortgezet. Indien de Minister van BZK wel besluit tot ontslag dan heeft de burgemeester aanspraak op een Appa-uitkering.

Wanneer al bij het begin van de Appa-uitkering duidelijk is dat sprake kan zijn van algemene invaliditeit op grond van de Appa, dan kan direct worden besloten tot het instellen van een onderzoek. Afhankelijk van de uitslag kan daarna worden besloten tot directe toekenning van de voortgezette uitkering. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaat de Appa uitkering over in het ABP-pensioen.

Meer informatie

Zorg van de Zaak:

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit burgemeesters (artikel 44)
  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.2.17, 3.2.19)
  • Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (artikel 131, 133a en 133e)
  • BZK circulaire ziekmeldingsprocedure burgemeester

Voorzieningen bij functionele beperking bij burgemeesters

Functionele beperking

Reguliere werknemers kunnen op basis van de WIA aanspraken maken op een tegemoetkoming en/of voorziening wanneer sprake is van een structurele functionele beperking. Een burgemeester valt niet onder de WIA.

Het is echter wel mogelijk om voor een burgemeester - die naar oordeel van een arts - een structurele functionele beperking heeft op aanvraag een voorziening te treffen dan wel een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor de bekostiging van deze voorziening(en).

Het college beslist op de aanvraag voor een voorziening of tegemoetkoming.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.3.7 )

  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 35)

Zorgverzekering burgemeesters

Burgemeesters vallen onder de bepalingen van de Zorgverzekeringswet.

Burgemeesters en oud-burgemeesters vallen ook onder de collectieve zorgcontracten die de VNG heeft afgesloten met IZA en Zilveren Kruis voor werknemers in de gemeentelijke sector.

Burgemeesters krijgen geen tegemoetkoming ziektekosten.