Nevenfuncties burgemeesters

De Gemeentewet maakt onderscheid in twee soorten nevenfuncties:

  • nevenfuncties die geheel verbonden zijn aan het ambt en die worden neergelegd bij beëindiging van het ambt, bezoldigd of onbezoldigd;
  • overige nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd.

Melding vooraf

De niet-ambtsgebonden nevenfuncties mogen niet conflicteren met een goede vervulling van het ambt. Het voornemen een niet-ambtsgebonden nevenfunctie te aanvaarden moet aan de gemeenteraad worden gemeld voordat deze aanvaard wordt. In de Gemeentewet is ook een lijst opgenomen van onverenigbare nevenfuncties.

Openbaarmaking nevenfuncties

Op grond van van artikel 67 lid 3 van de Gemeentewet moeten de niet-ambtsgebonden nevenfuncties elektronisch openbaar worden gemaakt. Het is niet meer voldoende om het alleen ter inzage te leggen in het gemeentehuis. 

De openbaarmaking moet elk jaar vóór 1 april gebeuren. De ambtsgebonden nevenfuncties (q.q. functies) hoeven volgens de Gemeentewet niet openbaar gemaakt te worden, maar vanuit integriteitsoverwegingen wordt geadviseerd om ook de ambtsgebonden (q.q. functies) openbaar te maken.

Openbaarmaking van nevenfuncties moet ook elektronisch gebeuren op basis van artikel 67 lid 3 Gemeentewet. Ter inzage legging op het gemeentehuis is niet voldoende.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 66, 67, 68, 291)

Neveninkomsten burgemeesters

In de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit zijn bepalingen opgenomen over de openbaarmaking en verrekening van neveninkomsten van burgemeesters.

Openbaarmaking

De plicht tot openbaarmaking van neveninkomsten geldt in ieder geval voor wat betreft de inkomsten verkregen uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties. De inkomsten uit ambtsgebonden nevenfuncties (q.q. functies) hoeven op grond van de Gemeentewet niet openbaar gemaakt te worden maar vanuit integriteitsoverwegingen kan dit wellicht wel raadzaam zijn.

Op grond van van artikel 67 lid 3 van de Gemeentewet moeten de niet-ambtsgebonden nevenfuncties elektronisch openbaar worden gemaakt. Het is niet meer voldoende om het alleen ter inzage te leggen in het gemeentehuis. 

Inkomsten uit ambtsgebonden nevenfuncties

De inkomsten uit de ambtsgebonden nevenfuncties worden gestort in de gemeentekas. Dat geldt niet voor de (on)kostenvergoedingen tenzij de gemeente de onkosten voor het vervullen van de nevenfunctie voor haar rekening neemt.

De gedachte achter de stortingsplicht is dat deze nevenwerkzaamheden tot de normale taakvervulling van burgemeester behoren.

Inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties worden verrekend met de bezoldiging. Voor de verrekening van neveninkomsten van functies die niet samenhangen met het burgmeesterschap is de methode gelijk aan die voor leden van de Tweede Kamer.

De eerste 14% van de jaarbezoldiging is vrij van verrekening. In het geval de inkomsten meer bedragen dan 14% van de jaarbezoldiging wordt van het meerdere de helft verrekend.

Het te verrekenen bedrag is nooit meer dan 35% van de bezoldiging. Omdat de verrekening van neveninkomsten in de praktijk als bewerkelijk wordt ervaren, kan opgave van neveninkomsten eenmalig en na afloop van het kalenderjaar worden gedaan. Daarnaast kan een webapplicatie van het ministerie BZK worden gebruikt om de verrekening uit te rekenen. Het gaat om alle neveninkomsten aangemerkt als:

  • winst uit een of meer ondernemingen, bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
  • belastbaar loon uit tegenwoordige arbeid en
  • belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, behoudens voor zover het een werkzaamheid betreft als bedoeld in de artikelen 3.91, eerste lid, onderdelen a en b, en 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Overgangsrecht

De bepalingen over de verrekening van neveninkomsten zijn niet van toepassing op de burgemeesters die op 10 maart 2010 in functie waren en zonder onderbreking het ambt vervullen in dezelfde gemeente.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 66, 291)
  • Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (artikel 3.8, 3.91, 3.92)