Burgemeesters vallen voor hun pensioen onder het ABP. De ambtstoelage maakt geen deel uit van het pensioengevend jaarinkomen.

Waardeoverdracht

Bij hun eerste benoeming als burgemeester kunnen burgemeesters aan het ABP verzoeken het pensioen dat zij elders hebben opgebouwd over te dragen aan het ABP. Door deze waardeoverdracht kunnen pensioenbreuken voorkomen worden, dan wel zo klein mogelijk worden gemaakt.

De gemeente waar de burgemeester voor het eerst wordt benoemd, is verplicht de burgemeester op de mogelijkheid van waardeoverdracht te wijzen en de daarvoor benodigde informatie te verstrekken. Een verzoek om waardeoverdracht moet binnen twee maanden na aanvaarding van het burgemeestersambt worden ingediend bij het pensioenfonds, willen de betrokken pensioenfondsen verplicht zijn hun medewerking te verlenen. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat er bij het pensioenfonds geen sprake is van onderdekking.

Wanneer een burgemeester vervolgens in een andere gemeente wordt benoemd, hoeft niet opnieuw een verzoek om waardeoverdracht te worden gedaan. Hij verandert immers niet van pensioenfonds, alleen het bij het ABP aangesloten orgaan wijzigt.

Bijzondere situatie

Een bijzondere situatie doet zich voor bij burgemeesters die vanuit een wethouderschap, een lidmaatschap van gedeputeerde staten, van de Tweede Kamer of van het kabinet het burgemeestersambt aanvaarden. Het pensioen in deze functies is opgebouwd op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

Voor deze wet zijn de gemeente, de provincie, de Tweede Kamer of het ministerie van BZK pensioenfondshouder. Ook in dit geval kan bij de benoeming tot burgemeester een verzoek tot waardeoverdracht bij het ABP worden ingediend.

Pensioen opgebouwd vóór 1 januari 1998

Wanneer het gaat om een pensioen als politiek ambtsdrager dat is opgebouwd vóór 1 januari 1998, dan is er geen sprake van een verplichte medewerking van het bestuursorgaan. Echter wanneer beide fondsen (ABP en bestuursorgaan) bereid zijn hun medewerking te verlenen, dan is ook de overdracht van een pensioen dat vóór 1 januari 1998 werd opgebouwd, mogelijk.