Verpakkingen

Eind december 2012 heeft de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 ondertekend. In onderstaande ledenbrief informeren we u over de verdere uitwerking en implementatie van de onderdelen uit dit akkoord en wat dit betekent voor uw gemeente. 


Verpakkingenakkoord

Onderhandelaarsakkoord

De Raamovereenkomst Verpakkingen liep eind 2012 af. Ministerie, gemeenten en bedrijfsleven zijn in gesprek geweest over een nieuw akkoord voor inzameling en hergebruik van verpakkingsafval. Belangrijke punten zijn de groei van hergebruik, een verdere verduurzaming van de verpakkingsketen en de financiering. Inzet was om een totaalpakket aan afspraken te maken voor tien jaar.

Statiegeld
Tijdens de ALV in juni 2011 (zie hieronder) hebben gemeenten zich uitgesproken voor behoud en zelfs uitbreiding van het statiegeldsysteem. Het VNG-bestuur vond daarom dat het besluit over de afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen pas kon worden genomen, als de verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven aantoonbaar goede resultaten oplevert. 

Inmiddels is aan de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 een addendum toegevoegd. Hierin staan afspraken die de overeenkomst aanvullen en verduidelijken zodat meer aan de wensen van gemeenten tegemoet wordt gekomen. In een schriftelijke ledenraadpleging heeft een grote meerderheid van de leden (76%) ingestemd met de Raamovereenkomst en het addendum.

Moties ALV 2011 en 2012
De gemeenten zijn duidelijk tegen het afschaffen van het statiegeld. Dit in verband met de investeringen die gemeenten moeten doen voor het opzetten van de kunststofinzameling en de omvang van deze afvalstroom. De ALV van de VNG heeft op 8 juni 2011 de motie van de Gooi en Vechtstreek over de invulling van producentenverantwoordelijkheid bij afvalinzameling met ruim 94% van de stemmen aangenomen. De VNG heeft hierover een brief naar het kabinet gestuurd.