Geachte woordvoerders milieu en mobiliteit,

In de week van 29 november behandelt u de begroting Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt in ons bijgesloten position paper uw aandacht voor de volgende zeven onderwerpen.

Mobiliteit

1. Betalen naar gebruik moet gedifferentieerd om rekening te houden met vervoersalternatieven en om vervoersarmoede te voorkomen
Gemeenten willen sturen op het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Betalen naar Gebruik is daar een goed middel voor maar een vlakke heffing op basis van een kilometertarief schiet tekort.

2. Rijk werk met ons aan Regionale Mobiliteitsprogramma’s om de mobiliteitstransitie in de regio vorm te geven
Als alle partijen stevig inzetten op de RMP’s dan kan er tussen de 5,4 en 8,5 megaton CO2 worden bespaard. Dat is tussen de 3,2% en 5,2% van de totale CO2-uitstoot van Nederland en zelfs meer dan helft van de resterende reductie-opgave voor de mobiliteitssector

3. Maak budget vrij voor Programma Schoon en Emissieloos Bouwen
Na de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de bouwvrijstelling is dit dossier, met als doel om de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof te minimaliseren, nog urgenter geworden.

4. Investeren in de fiets: nu doortrappen en zorgen voor structurele financiering
Gemeenten willen afspraken over een substantiële structurele rijksbijdrage aan de uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets via een gezamenlijk fietsprogramma binnen het MIRT. De € 6 miljoen die het rijk daar, vanaf 2024, voor wil vrij maken staat helaas niet in verhouding tot de opgave van in totaal € 13 miljard.

5. Aantal verkeersongevallen blijft stijgen, er is actie nodig
Vanuit het rijk wordt € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van verkeersveiligheid op N-wegen. Er zijn echter geen extra middelen voor verkeersveiligheid op lokale wegen vrijgemaakt, terwijl hier ook veel actie nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren terwijl de
ongevallencijfers anno 2022 aanzienlijk blijven stijgen.

Milieu

6.    Asbestdakenbeleid mist een visie
Gemeenten willen dat de minister van I&W een rijksbrede visie over de asbestopgave in de gebouwde omgeving opstelt, de voorgestelde praktijkproef op asbestdaken via een andere lijn uitvoeren en de VNG wil samen met I&W en TNO (vervolg) onderzoek onafhankelijk waarborgen en daarbij komen tot een andere asbestaanpak wat recht doet aan een brede wens uit de Kamer.

7.    Inzet op transitie naar een circulaire economie vraagt om meer aandacht (dan ooit)
De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Met de huidige inzet gaan we dat niet halen. De VNG doet meerdere voorstellen om te zorgen dat producten en verpakkingen geen afval worden of beter te hergebruiken zijn.