Melding vooraf

Vanuit integriteit en een transparant openbaar bestuur zijn in de gemeentewet voorschriften opgenomen voor nevenfuncties, onverenigbare functies en verboden handelingen.

Het voornemen een niet-ambtsgebonden nevenfunctie te aanvaarden moet aan de gemeenteraad worden gemeld voordat deze aanvaard wordt.

Soorten nevenfuncties

De Gemeentewet maakt onderscheid in twee soorten nevenfuncties:

a. nevenfuncties die geheel verbonden zijn met het wethouderschap en die worden neergelegd bij beëindiging hiervan, bezoldigd of onbezoldigd;
b. overige nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd.

Openbaarmaking nevenfuncties

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten de ambtsgebonden nevenfuncties (q.q.) als de niet-ambtsgebonden nevenfuncties openbaar worden gemaakt door terinzagelegging van een opgave op het gemeentehuis.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van publicatie in het gemeentelijk publicatieblad en publicatie op de gemeentelijke website. De openbaarmaking vindt jaarlijks vóór 1 april plaats. De openbaarmaking als de opgave van nevenfuncties geldt voor alle burgemeesters en wethouders.

Openbaarmaking van nevenfuncties moet ook elektronisch gebeuren op basis van artikel 67 lid 3 Gemeentewet. Ter inzage legging op het gemeentehuis is niet voldoende.

Openbaarmaking neveninkomsten

In de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit zijn bepalingen opgenomen over de openbaarmaking en verrekening van neveninkomsten van wethouders. Op basis van artikel 41b lid 3 moet een overzicht van nevenfuncties elektronisch openbaar worden gemaakt. Het is niet meer voldoende om het alleen ter inzage te leggen in het gemeentehuis. 

De inkomsten betreffen loon in de zin van de Wet op de loonbelasting verminderd met eindheffingsbestanddelen (inkomsten waarover loonheffing wordt ingehouden). Deeltijdwethouders zijn uitgezonderd van de openbaarmaking van de neveninkomsten.

De inkomsten uit de nevenfuncties die samenhangen met het wethouderschap, worden gestort in de gemeentekas.

Dat geldt niet voor de (on)kostenvergoedingen tenzij de gemeente de onkosten voor het vervullen van de nevenfunctie voor haar rekening neemt. De gedachte hierachter is dat de nevenwerkzaamheden tot de normale taakvervulling van wethouders behoren.

Verrekening neveninkomsten

Voor de verrekening van neveninkomsten van functies die niet samenhangen met het wethouderschap is de methode gelijk aan die voor leden van de Tweede Kamer. Deze verplichting geldt niet voor deeltijd-wethouders, omdat zij vaak een andere private baan vervullen. Dit kan privacygevoelig zijn.

De eerste 14% van de jaarbezoldiging is vrij van verrekening. In het geval de inkomsten meer bedragen dan 14% van de jaarbezoldiging wordt van het meerdere de helft verrekend. Met een maximum van 35% van het inkomen als wethouder.

Het gaat om alle neveninkomsten aangemerkt als:

  • a. winst uit een of meer ondernemingen, bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
  • b. belastbaar loon uit tegenwoordige arbeid en
  • c. belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, behoudens voor zover het een werkzaamheid betreft als bedoeld in de artikelen 3.91, eerste lid, onderdelen a en b, en 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Omdat de verrekening van neveninkomsten in de praktijk als bewerkelijk wordt ervaren, kan opgave van neveninkomsten eenmalig en na afloop van het kalenderjaar worden gedaan. Daarnaast kan een webapplicatie worden gebruikt om de verrekening uit te rekenen op http://www.verrekeningneveninkomsten.nl/algemeen

De opgave moet jaarlijks voor 1 juli van het daaropvolgende jaar via de webapplicatie worden gestuurd aan een door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen instantie. Het ministerie informeert hier zelf de wethouders over. De gemeenten hebben geen taak in de opgave zelf, wel in de uiteindelijke verrekening. 

Het ministerie van BZK vraagt de gemeente of zij de contactgegevens van de wethouders die onder deze regeling vallen kunnen doorgeven.

Overgangsrecht langzittende wethouders

De bepalingen over de verrekening van neveninkomsten zijn niet van toepassing op de wethouders die sinds 2010 in dezelfde gemeente zonder onderbreking zijn herbenoemd op grond van artikel 291 Gemeentewet.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 15, 41b, 44)
  • Gemeentewet (artikel 291)
  • Rechtspositiebesluit Decentrale politieke ambtsdragers  (artikel 3.2.3)