De wethouder heeft recht op schadeloosstelling ten laste van de gemeente, indien hij wordt teruggeroepen wegens dringende redenen van dienstbelang. Dringende redenen van dienstbelang zijn crisissituaties. Hierbij kan worden gedacht aan gevallen van dringende politieke aard of ernstige verstoring van de openbare orde.

Bij terugroeping hoeft er geen sprake te zijn van verblijf in het buitenland.

Criteria voor schadeloosstelling zijn:

a) de wethouder heeft (extra) kosten gemaakt voor de terugkeer en

b) de wethouder heeft vooraf overleg gehad met de burgemeester over zijn terugkeer.  

Indien de burgemeester het voornemen tot terugkeer redelijk acht kan een billijke schadeloosstelling worden toegekend - en in voorkomende gevallen ook aan meereizende gezinsleden – voor gemaakte kosten.

Meer informatie

  • Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken
  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.2.12)