Verlof ten behoeve van politieke functie

Wethouders hebben wettelijk recht op verlof om hun functie uit te kunnen oefenen, ongeacht of zij werkzaam zijn bij de overheid, het onderwijs of het bedrijfsleven.

Afhankelijk van de omvang van de functie wordt het verlof verleend voor een deel of de gehele betrekkingsomvang.


Politiek verlof en bedrijfsleven

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat iemand die in loondienst werkt van zijn werkgever kan vragen dat deze hem buitengewoon verlof verleent zonder behoud van loon om onder meer de vergaderingen bij te kunnen wonen van de gemeenteraad, commissies van de raad of van het college van burgemeester en wethouders.

Wanneer de werknemer en de werkgever geen overeenstemming bereiken; kan de rechter om een beslissing worden gevraagd. Het niet bereiken van overeenstemming vormt voor de werkgever echter geen ontslaggrond.

Over de salarisbetaling gedurende de verlofuren en de mogelijkheden van terugkeer van wethouders na afloop van het wethouderschap moeten beide samen afspraken maken. Belangrijk is na te gaan of de Cao van desbetreffende werkgever daarover nog aanvullende bepalingen bevat.


Noot

Na invoering van de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gelden de bepalingen in het Burgerlijk wetboek ook voor ambtenaren. Dit geldt ook wat betreft de artikelen over politiek verlof.


Politiek verlof bij de overheid of het onderwijs

Ambtenaren hebben recht op buitengewoon verlof voor de vervulling van de taken als wethouder.

Bij deeltijd wethouders vindt vaak geen doorbetaling van salaris plaats voor de uren dat verlof wordt genoten.

Bij buitengewoon politiek verlof voor enkele uren per week is in de ambtelijke of onderwijsrechtspositieregelingen vaak opgenomen of en zo ja op welke wijze er een verrekening plaatsvindt van de uit de politieke functie genoten inkomsten. Bij de deeltijd-wethouder is het deeltijdpercentage van belang.


Volledig buitengewoon verlof

Wanneer sprake is van buitengewoon verlof voor de gehele betrekkingsomvang wordt het inkomen uitsluitend genoten uit het wethouderschap.

Het aflopen van het politiek verlof en de terugkeer naar de betreffende werkgever is een aangelegenheid tussen de betreffende (voormalige) wethouder en zijn werkgever. Ook in deze situatie zijn de Cao bepalingen relevant.

Ongeacht de omstandigheden van terugkeer bij de werkgever,  heeft de voormalig wethouder recht op een uitkering op grond van de Appa.


Cao gemeenten

Na aftreden als wethouder is de grond onder het politiek verlof komen te vervallen. De ex-wethouder/ werknemer is verplicht zich weer te melden bij zijn werkgever. De salarisbetaling wordt om dezelfde reden hervat.

De werkgever is verplicht voor hem/haar nieuwe werkzaamheden te zoeken. Herstel in de oude functie is echter geen verplichting. Wanneer geen passende werkzaamheden beschikbaar zijn dan kan dat een reden zijn tot ontslag.


Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Burgerlijk Wetboek (artikel 7:643 BW)
  • Ambtenarenwet (artikel 125c Aw)
  • CAR-UWO (artikel 6:4:4 en artikel 8.9)