VNG Magazine nummer 10, 4 juni 2021

Tekst: VNG

VNG Jaarcongres 2021

U bent van harte uitgenodigd voor het online congres op woensdagochtend 16 juni, van 9.30 tot 13.00 uur. Vanuit het VNG-kantoor De Willemshof in Den Haag presenteert journalist Marcia Luyten een talkshow, met VNG-algemeen directeur Leonard Geluk als tafelheer. Tafelgasten zijn Hubert Bruls, Mathijs Bouman (zie pagina 20) en Femke Halsema.  
Tijdens de talkshow wordt een column voorgedragen door AD-columnist Özcan Akyol en brengt Eurocommissaris Frans Timmermans een videoboodschap.
Vervolgens op het programma: de jaarrede van VNG-voorzitter Jan van Zanen, de toespraak van demissionair minister Kajsa Ollongren van BZK en tot slot de Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergaderstukken voor de ALV zijn op woensdag 19 mei verzonden.

U kunt het VNG Jaarcongres live volgen via vng.nl.

 

Terugblik op de VNG-bestuursvergadering van 20 mei 2021

Voorzitter Jan van Zanen opent de bestuursvergadering met een felicitatie aan bestuurslid Henri Lenferink, vanwege diens herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Leiden. Ook meldt de voorzitter dat de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 16 juni zijn verzonden.
Er werd gesproken over een verenigingsvisie, de Omgevingswet en over het onderhandelaarsakkoord voor de cao ‘Aan de slag’.

Gemeenten 2030
Het bestuur stemt in met het voorstel om een verenigingsvisie op te gaan stellen, met als stip op de horizon een sterke gemeentelijke overheid in 2030.
De visie zal pas bekrachtigd worden na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar en nadat vervolgens ook nieuwe VNG-commissie- en bestuursleden zijn geïnstalleerd.

Omgevingswet stand van zaken
Na het Bestuurlijk Overleg van 21 april worden meerdere scenario’s uitgewerkt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is vanzelfsprekend dat het digitale systeem tijdig klaar, getest en stabiel is.

Op 27 mei werd bekend dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een halfjaar wordt verplaatst naar 1 juli 2022. Dat meldde demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’
In juni vorig jaar heeft 99 procent van de VNG-leden ingestemd met het voorstel om een cao af te spreken voor mensen met een arbeidshandicap. Op deze mensen, werkzaam bij een gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere entiteit van de gemeente is nog geen centrale arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing. Op advies van het College van Arbeidszaken bekrachtigt het bestuur de cao, die naar verwachting per 1 juli aanstaande ingaat.

Dorpenfestival op 1 juli 2021

Inwoners van plattelandsdorpen zijn actieve inwoners. Ze ondersteunen elkaar en zetten zich in voor het beheer en de verbetering van hun leefomgeving. Daar zijn ze trots op, maar ze vinden het vaak ook een hele uitdaging.
 
Hoe kunt u als bestuurder omgaan met onderwerpen als leefbaarheid, economie, energie, klimaat, digitalisering, biodiversiteit en zorg? En hoe kunnen bestuurders van alle overheden samen de bewoners ondersteunen bij hun vraagstukken en ambities?

Vind de antwoorden op het levendige online Dorpenfestival!

Op 1 juli bevindt u zich virtueel in de gemeente Aa en Hunze en wordt u meegenomen naar een aantal van de mooiste plekken die de gemeente te bieden heeft. Gekoppeld aan inhoud uiteraard. In een divers aanbod met sessies gaan we in op de thema’s klimaat, leefbaarheid; natuur, landbouw & water; lokale economie en bestuur & samenwerking.

Meer weten over het festival? Ga naar dorpenfestival.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging